7.6 Speaking – Unit 7. The time machine – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 7.6 Speaking – Unit 7. The time machine – SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read or listen to Part 1 of the conversation between Max, Eva and their dad. Who is is/isnt’t a fan of smartphone? 

(Đọc hoặc nghe phần 1 là đoạn hội thoại giữa Max, Eva và cha của họ. Ai là hoặc không phải là fan của điện thoại thông minh )


Lời giải chi tiết:

Max and Eva are fans of smartphones, Dad isn’t.

Bài 2

2. Listen to Part 2 of the conversation above. Tick the things Max and Eva do with their smartphone.

(Nghe đoạn hội thoại 2. Đánh dấu vào những thứ mà Max và Eva đã làm với điện thoại của họ)


1. Phone the police

2. Phone for an ambulance

3. Take a selfie with a police officer

4. Take a photo of the car

5. Check where they are on a map

Lời giải chi tiết:

1,2,4,5

Bài 3

3. Study the Speaking box. Find examples of the phrases in the dialogue.

(Học hộp Speaking. Tìm ví dụ những những câu dưới trong hộp trong đoạn đối thoại)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Complete the dialogue with one word in each gap. Use the Speaking box to help you. Listen and check.

(Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền một từ vào chỗ trống. Dùng các từ trong hộp Speaking để giúp các em làm bài. Nghe và kiểm tra đáp án.)


A: History is a really interesting subject.

I think 1so too.

A: We're lucky to have Mrs Brown this year. She's a great teacher.

B: Yes, I 2_______ . But she gives us too much homework.

A: Maybe you're 3_______ , but homework is a great way to learn.

B: Sorry, 4______ I don't agree. The best way to learn is to have fun!

A: Perhaps that's 5_______

Lời giải chi tiết:

2. agree    

3. right    

4. but      

5 true 

Bài 5

5. In pairs, read these statements to your partner. Does he/she agree with you?

(Theo cặp, các em hãy đọc các nhận định sau cho bạn của mình. Bạn ấy có đồng ý kiến với nhận định đó hay không?)

  • The computer is the most important invention of the last 150 years.

  • Smartphones are very useful

  • People don't have conversations any more because of smartphones.

  • Homework is a bad idea.

A: The computer is the most important invention of the last 150 years.

B: I'm not sure. Perhaps the car is the most important invention.

Lời giải chi tiết:

A: Smartphones are very useful

B: I think so too! Smartphones make it easier for us to communicate and keep in touch with each other

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.