Tiếng Anh 6 - English Discovery Unit 5: The music of life

5.5 Listening and Vocabulary - Unit 5. The music of life – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 5.5 Listening and Vocabulary - Unit 5 SGK tiếng Anh 6 - English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the posters for World Music Day. What instruments are the musicians playing?

(Hãy nhìn vào các tấm áp phích cho World Music Day. Những nhạc cụ nào được các nhạc sĩ sử dụng?)

Lời giải chi tiết:

They're playing the keyboards, bass guitar and violin. In the top photo, they are on stage. In the bottom photo, they're in a city street.

Bài 2

2. Study the Vocabulary box. Check if you understand the words.

(Học các từ trong hộp Vocabulary. Kiểm tra xem các em có hiểu nghĩa của từ không)

Lời giải chi tiết:

audience: people who watch the concert - khán giả

band: a group of musician or singers who perform together - ban nhạc

concert: a music performance - ca nhạc

group: a number of people that are considered or located together - nhóm

orchestra: a group of musicians who perform instrumental music - dàn nhạc giao hưởng

singer: a person who sings, especially professionally: ca sĩ

stage: a raised floor or platform, on which singers or entertainers perform - sân khấu

street musician: musicians who perform on the streets - nhạc sĩ đường phố

Bài 3

3. Choose the correct option. Listen and check.

(Chọn đáp án đúng. Nghe và khoanh câu trả lời)


In a typical pop 1 audience/concert the singer and the band play on a 2 concert/stage. They’re higher up than the 3 audience/group. It’s different for the band/orchestra in a classical music concert. And it’s different for 5 singers/street musicians too. They ‘re right next to the audience

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Trong một buổi diễn ca nhạc thông thường thì ca sĩ và ban nhạc sẽ trình diễn trên sân khấu. Họ sẽ biểu diễn trên sàn diễn cao hơn khu vực ngồi của các khán giả. Khác với những dàn nhạc giao hưởng trong một buổi diễn nhạc cổ điển. Và những nghệ sĩ đường phố cũng khác nữa. Họ biểu diễn trực tiếp ngay trước mặt các khán giả mà không cần sân khấu.

Lời giải chi tiết:

2.stage       3. audience       4. orchestra        5. street musicians

Bài 4

4. Listen to a radio programme about World Music Day. Write T (true) or F (false)

(Nghe một chương trình radio nói về World Music Day. Viết T (cho câu đúng) hay F (cho câu sai) )


1 ⬜ World Music Day is a new festival from France.

2 ⬜ World Music Day is only for professional musicians.

3 ⬜ On World Music Day is only for professional musicians.

4 ⬜ On WorlD Music Day you don't always pay to go to a concert.

Lời giải chi tiết:

1. F(“from 1982”)

2. F (“anyone who enjoy music”)

3. T (“there are stages in streets and parks… at home”)

4. T (“sometimes they ‘re free”)

Bài 5

5. Listen again and complete the notes.

(Nghe lại lần nữa và điền các khoảng trống)


Lời giải chi tiết:

1. June          2. 1982                3. parks                 4. 120

Bài 6

6. In pairs, ask and answer the questions about your favourite live music concerts.

(Theo cặp, các em hãy hỏi và trả lời nhau các câu hỏi liên quan về buổi ca nhạc mà em ưa thích)

A: Who would you like to see if you go to a live music concert?

B: I would like to see Justine Bieber or Taylor Swift

A: What kind of live music concert do you like the most?

B: I like pop music concert very much

A: Which seat would you like to sit in a live concert?

B: I would like be at the the front so l could ask for an autograph when the show ends

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: