Literature – CLIL 2 – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Literature – CLIL 2 – SGK tiếng Anh 6 – English Discovery.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Can you remember a poem from school?

(Bạn có thể nhớ một bài thơ thời đi học?)

Bài 2

2. Read the poem above and choose the best title.

(Đọc bài thơ trên và chọn nhan đề hay nhất.)

a. Country life

b. My favourite day

c. The window

Lời giải chi tiết:

C

Bài 3

3. Read the poem again. Answer the questions.

(Đọc lại bài thơ. Trả lời các câu hỏi.)

1. Where do you think the writer lives?

2. How do you think the old man feel? Why?

3. The word frame nearly rhyme with again. Find two more words in the poem that rhyme (or nearly rhyme ) with again.

4. There are four lines in a verse. How many verses are there in the poem?

5. Find two examples of repetition in the poem – where the writer repeats a word of phrase.

6. Is the punctuation in the poem correct?

Lời giải chi tiết:

1. In the countryside

2. I think he feel at peace with himself

3. Any two of the following: plain, rain, lane

4. Four

5. Again and again and again, you know

6. Yes

Bài 4

4. Do you like reading poetry? Why? / Why not?

(Bạn có thích đọc thơ không? Tại sao? / Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

I enjoy reading poetry, and I enjoy writing it as well. Because the author's writing provides me with joy and beauty. Each poem is distinct, and each deserves to be recognized and praised.

Bài 5

5. In pairs, think of some words which rhyme (or nearly rhyme) with again. Then write another verse for the poem. Share it with the class.

(Theo cặp, hãy nghĩ lại một số từ có vần (hoặc gần giống vần) với nhau. Sau đó, viết một câu khác cho bài thơ. Chia sẻ nó với cả lớp.)

- Pain, ______ , ______ , ______

- Game, ______ , ______ , ______

Lời giải chi tiết:

- Pain, sain, main,

- Game, attain, train.

Bài 6

6. Prepare a short presentation about a famous poem from your country.

(Chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn về một bài thơ nổi tiếng của đất nước bạn.)

- Copy the poem onto a piece of paper

- Draw a picture to go with it

- Make notes about what it means

- Make notes about the rhymes, repetition and punctuation.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí