8.2 Grammar - Unit 8. Talking to the world – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 8.2 Grammar - Unit 8. Talking to the world - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Check if you understand the phrases below. Read paragraph A of the text. Which country has the most surprising rule?

(Kiểm tra xem bạn có hiểu các cụm từ dưới đây không. Đọc đoạn A của văn bản. Quốc gia nào có quy tắc đáng ngạc nhiên nhất?)


Accept a present           jump a queu wait             in a queu

Phương pháp giải:

Accept a present : nhận quà

jump a queu wait: chen hàng

in a queu: xếp hàng

Lời giải chi tiết:

France has the most surprising rule.

Bài 2

2. Study the Grammar box. Find examples of have to, don’t have to and mustn’t in paragraph A of the text.

(Nghiên cứu hộp Ngữ pháp. Tìm các ví dụ về phải, không cần và không được trong đoạn A của văn bản.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Read paragraph B of the text and choose the correct option. Listen and check.

(Đọc đoạn B của văn bản và chọn phương án đúng. Nghe và kiểm tra.)


Lời giải chi tiết:

1. have to  

2. don’t have to  

3. mustn’t  

4. have to 

5. don’t have to  

6. mustn’t

Bài 4

4. In pairs, complete the sentences with have to, don’t have to or mustn’t. Listen and check.

(Theo cặp, hoàn thành các câu với have to, don’t must hoặc mustn’t. Nghe và kiểm tra.)


In Britain:

1. you _________ queue at the bus stop when you're the only person there.

2. you ________say ‘please’ and ‘thank you' a lot.

3. you ________ forget to say ‘thank you" when someone opens a door for you.

In Spain:

4. You _______ say ‘please’ or ‘thank you" in a café

5. you _______ give a friend two kisses when you meet.

6. you _______ forget to kiss everyone goodbye.

Bài 5

5. Match sentences 1-5 with notices A-E.

(Nối câu 1-5 với thông báo A-E.)

1. You have to walk here.

2. You don’t have to eat here, but you if you want.

3. You mustn’t use your phones in class.

4. You have to talk in English all time.

5. You mustnt’t say anything at this time.

Lời giải chi tiết:

1. B 

2. C 

3. D 

4. A 

5. F

Bài 6

6. Complete the sentences with have to, don’t have to or mustn’t so they are true for you. In pairs, compare your answers.

(Hoàn thành các câu với have to, don’t must hoặc mustn’t để chúng đúng với bạn. Theo cặp, hãy so sánh các câu trả lời của bạn.)

1. I ______ take a bus to school at 6:30 everyday.

2. I ______ be late for school.

3. I ______ use mobile phones in class.

4. I ______ ‘thank you’ when someone gives me a present.

5. In my family I ______ sleep a siesta when I don’t want to.

Lời giải chi tiết:

1. I have to take a bus to school at 6:30 everyday.

2. I mustn’t be late for school.

3. I mustn’t use mobile phones in class.

4. I have to ‘thank you’ when someone gives me a present.

5. In my family I don’t have to sleep a siesta when I don’t want to.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.