Tiếng Anh 6 - English Discovery Unit 5: The music of life

5.2 Grammar - Unit 5. The music of life – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 5.2 Grammar - Unit 5 SGK tiếng Anh 6 - English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Lời giải chi tiết:

1. Harry’ s moves are worse than Rico4’s

2. Harry is better than Ali.

3. Ali is happier than Harry

Bài 2

2. In pairs, complete the text with the comparative form of the adjectives in brackets. Which member of the Alpha Boys is it? Listen and check.

(Làm việc theo cặp, các em hãy hoàn thành các câu trong bài với những tính từ so sánh ờ trong hộp. Bài đọc này đang đề cập tới thành viên nào trong nhóm Alpha Boys? Nghe và trả lời đáp án. )


He’s funnier (funny) than Akira. He’s got a 1.___ (good) sense of humour. He’s 2.___ (thin) than Akira and 4.___ (tall) too but he’s 5.___ (short) than Ali. He’s ___(old) than Ali but he’s 7. ___ (young) than Perry.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Anh ấy hài hước hơn Akira. Anh ấy có khiếu hài hước hơn. Anh ấy ốm hơn Akira và cao hơn nữa nhưng anh ấy lại thấp hơn Ali. Anh ấy lớn tuối hơn Ali nhưng lại nhỏ tuối hơn Perry

Lời giải chi tiết:

1. better: tốt hơn

2. thinner: ốm hơn

3. taller: cao hơn

4. shorter: thấp hơn

5. younger: nhỏ tuổi hơn

Bài 3

3. Make comparative sentences.

(Hãy tạo những câu so sánh)

Lời giải chi tiết:

2. Taylor Swift is taller than Ed Sheeran.

3. His friends is more successful than him

4. Arcade Fire’s music videos are better than Rebecca Black’s

5. Many pop songs are happier than rap songs.

6. Playing the guitar is more interesting than playing the harmonica.

Bài 4

4. Work in groups. How many comparative sentences can you write about the Alpha Boys? Use the adjectives below to help you.

(Làm việc theo nhóm. Có bao nhiêu câu so sánh các em có thể viết về các thành viên nhóm Alpha Boys? Dùng các tính từ dưới đây để hỗ trợ các em hoàn thành bài.)

Lời giải chi tiết:

Akira is more intelligent than any other members in the group

Perry is much cooler than Liam

Harry is cuter than Ali

Harry’ dancing skill is worse than Liam

Bài 5

5. In pairs, compare people that you know well. Use the Grammar box and the adjectives in Exercise 4 to help you .

Lời giải chi tiết:

A: I think my mom’s cooking is better than a chef’s from a five-star restaurant.

B: Yes, maybe it’s because she makes the food with more love and care than the restaurant chef.

A: I think Harry Potter is more powerful than principal Dumbledore

B: No, I disagree. He is wiser and smarter in casting spells than Potter who is just only a young wizard

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: