Tiếng Anh 6 - English Discovery Unit 6: A question of sport

6.7 English in use – Unit 6. A question of sport – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 6.7 English in use – Unit 6. A question of sport – Tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Match picture A-D with caption 1-4.

(Nối tranh A-D với tiêu đề 1-4)

Lời giải chi tiết:

1. C      

2. D      

3. A      

4. B

Bài 2

2. Study the Language box. How do you say the phrases in your language?

(Học hộp Language. Các em nói những câu sao trong Tiếng Việt như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

10 phút trước = 10 seconds ago

Một tiếng trước = one hour ago

3 tiếng trước = 3 hours ago

Many years ago = nhiều năm trước

20 phút trước = twenty minutes ago 

Một vài ngày trước = a few day ago 

6 tháng trước = six months ago

Một thời gian dài trước = a long time ago

Bài 3

3. In pairs, work out how long ago these things happened.

(Theo cặp, hãy tính xem những điều này đã xảy ra cách đây bao lâu.)

Lời giải chi tiết:

1. 118 years   

2. 109 years    

3. 58 years     

4. 19 years      

5. 11 years        

6. 5 years

Bài 4

4. Complete the text with one word in each gap. Listen and check.

(Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách điền một từ vào chỗ trống. Nghe và kiểm tra đáp án) 


Lời giải chi tiết:

2. do            

3. ago         

4. medal         

5. last         

6. court         

7. was         

8. for         

9. match      

10. goals     

11. of

Bài 5

5. Write 5-8 sentences about a sport game that you played recently. You can use the text in Exercise 4 as an example. You may answer these questions: 

(Viết 5-8 câu về một trò chơi thể thao mà bạn đã chơi gần đây. Bạn có thể sử dụng văn bản trong Bài tập 4 làm ví dụ. Bạn có thể trả lời những câu hỏi sau)

  • How long ago did you play that sport?

  • Who did you play with?

  • Did you win or lose the game?

Lời giải chi tiết:

I played that football play last week

I played with my friends

We won the game 

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: