SGK Tiếng Anh lớp 7 Mới Unit 7: Traffic - Giao thông

Skills 2 trang 13 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2


Viết một đoạn văn về những vấn đề kẹt xe nơi bạn sống, hoặc trong một thị trấn, hoặc một thành phố mà em biết. Sử dụng những gợi ý bên trên, và dàn ý bên dưới.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS 2

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Work in groups. Where do you think this picture was taken? Why is it special?

(Làm việc theo nhóm. Em nghĩ bức hình này đã được chụp ở đâu? Tại sao nó đặc biệt?)

Lời giải chi tiết:

I think this picture was taken in a city, maybe in Vietnam. It was a long traffic jam.

(Tôi nghĩ bức hình này được chụp ở 1 thành phố nào đó, có thể là ở Việt Nam. Nó kẹt xe một hàng dài.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Look at the following headline and check your answers. 

(Nhìn vào tựa đề sau và kiểm tra những câu trả lời của em. )

RECORD BREAKING JAM!

Yesterday, Brazil's largest city had the world's longest ever traffic jam. It was 295 kilometres long!

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

KẸT XE PHÁ KỶ LỤC!

Hôm qua, Braxin đã có một sự kẹt xe hàng dài nhất trên thế giới ở thành phố lớn nhất Braxin. Nó dài 295km.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Now listen to the passage and choose the correct answer. 

(Bây giờ nghe bài văn và chọn câu trả lời chính xác)

1. São Paulo in Brazil has                         .

A. a large population

C. good records

B. the worst traffic jams

2. Big cities often suffer from traffic jams                         .

A. every day

B. in the evening

C. in the rush hour

3. The main cause of the problem is                         .

A. increase in population

B. narrow roads

C. poor quality roads

4. According to the passage, many road users                         .

A. respect traffic rules

B. do not know traffic signs

C. do not obey traffic rules

Phương pháp giải:

Audio script:

The most common traffic problem in cities around the world is traffic jams. São Paulo in Brazil has the world’s worst daily traffic jams. According to reports, the historical congestion record was set on June 1, 2012, with 295 kilometres of vehicle queues around the city during the evening rush hour. Some other big cities also suffer from serious congestion in the rush hour.

The main cause of this traffic problem is the increase of the population in big cities. So the number of people using the roads has risen several times. The second reason is that the roads are narrow and sometimes are not good enough. Also, many road users have no respect for traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.

Dịch bài nghe:  

Vấn đề giao thông phổ biến nhất ở các thành phố trên khắp thế giới là ách tắc giao thông. São Paulo ở Brazil có ùn tắc giao thông hàng ngày tồi tệ nhất trên thế giới. Theo báo cáo, kỉ lục tắc nghẽn lịch sử được thiết lập vào ngày 1 tháng 6 năm 2012, với 295 km đường đợi xe quanh thành phố trong giờ cao điểm buổi tối. Một số thành phố lớn khác cũng bị tắc nghẽn nghiêm trọng trong giờ cao điểm. 

Nguyên nhân chính của vấn đề giao thông này là sự gia tăng dân số ở các thành phố lớn. Vì vậy, số người tham gia giao thông đã tăng lên nhiều lần. Lý do thứ hai là các con đường hẹp và đôi khi không đủ tốt. Ngoài ra, nhiều người dùng đường không có sự tôn trọng các quy tắc giao thông. Kết quả là, vấn đề này ngày càng tồi tệ hơn.

Lời giải chi tiết:

 

1. B   2. C  3. A   4. C

Tạm dịch: 

1. B

São Paulo ở Braxin có ...

A. dân số đông.

B. những vụ kẹt xe tệ nhất.

C. Những kỉ lục cao.

=> São Paulo ở Braxin có những vụ kẹt xe tệ nhất.

2. C  

Những thành phố lớn thường bị kẹt xe vào ...

A. mỗi ngày

B. vào buổi tối

C. giờ cao điểm

=> Những thành phố lớn thường bị kẹt xe vào giờ cao điểm.

3. A    

Nguyên nhân chính của vấn đề này là

A. dân số tăng

B. đường hẹp

C. chất lượng đường kém

=> Nguyên nhân chính của vấn đề này là việc dân số tăng.

4. C

Theo đoạn văn, nhiều người sử dụng đường bộ  ...

A. tuân thủ luật giao thông

B. không biết biển báo

C. không tuân thủ luật giao thông

=> Theo đoạn văn, nhiều người sử dụng đường bộ không tuân theo luật giao thông.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Tick the traffic problems in big cities in Viet Nam.

(Đánh dấu chọn vào những vấn đề giao thông trong những thành phố lớn ở Việt Nam)

Then write the above in full sentences.

(Sau đó viết những cụm từ bên trên thành câu hoàn chỉnh.)

Example: One of the traffic problems in our big cities is that there are too many people using the roads.

(Ví dụ: Một trong những vấn đề ở thành phố lớn của chúng ta là có quá nhiều người trên đường.)

Lời giải chi tiết:

Những vấn đề xảy ra ở các thành phố lớn của Việt Nam chọn: 1, 2, 3, 4, 6.

1. One of the traffic problems in our big cities is that there are too many people using the roads.

(Một trong những vấn đề giao thông ở những thành phố lớn của chúng ta là có quá nhiều người sử dụng đường bộ.)

2. There are too many vehicles on the roads.

(Có quá nhiều phương tiện xe cộ trên đường.)

3. Many roads are narrow and bumpy.

(Nhiều con đường chật hẹp và lầy lội.)

4. There are traffic accidents every day.

(Có tai nạn giao thông hàng ngày.)

5. Wild animals run across the road.

(Động vật hoang dã chạy qua đường.)

6. Many young people ride their bikes dangerously.

(Nhiều thanh niên lái xe đạp thật nguy hiểm.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or a city you know well. Use the cues above, and the following outline.

(Viết một đoạn văn về những vấn để kẹt xe nơi bạn sống, hoặc trong một thị trấn, hoặc một thành phố mà em biết. Sử dụng những gợi ý bên trên, và dàn ý bên dưới.) 

Introduction:

Problem 1:_____________

Problem 2: _____________

Problem 3: _____________

Conclusion: (Reason or advice/ suggestion)

Lời giải chi tiết:

My city - Ho Chi Minh city, has bad traffic problems. 

There are so many vehicles on the streets and alleys, from buses, cars, to motorbikes, bicycles. The city has the most motorbikes in this country.

Moreover, the streets are very narrow and bad. They are easily flooded when it rains so heavily. The streets and alleys become bumpy after the rain.

Many traffic users don’t obey the traffic rules. They usually drive and ride very dangerously.

As a result, there are traffic accidents every day in this city.  

Tạm dịch:

Thành phố tôi - Thành phố Hồ Chí Minh, có những vấn đề giao thông thật tệ.

Có quá nhiều phương tiện giao thông trên những con đường và hẻm nhỏ, từ xe buýt, xe hơi, xe máy, xe đạp. Thành phố có nhiều xe máy nhất cả nước.

Hơn nữa, những con đường rất hẹp và tệ. Chúng thường dễ bị ngập khi trời mưa lớn. Đường xá và hẻm trở nên gập ghềnh sau cơn mưa.

Nhiều người tham gia giao thông không tuân thủ luật giao thông. Họ thường lái xe và đạp xe rất nguy hiểm.

Kết quả là có nhiều tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày trong thành phố này.

Từ vựng

- record (v): ghi nhận

- the worst : tồi tệ nhất (so sánh nhất)

- suffer from: trải qua 

- poor quality: chất lượng thấp

- problem: vấn đề

- narrow  (adj): chật hẹp

- traffic accidents: tai nạn giao thông

- flooded (adj): bị ngập úng

- bumpy (adj): gập ghềnh

- dangerously (adv): một cách nguy hiểm 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 1070 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 7: Traffic - Giao thông

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.