Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2


1. Work in groups. Match the phrases to the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listening

A tour around London

1. Work in groups. Match the phrases to the pictures.

Buckingham Palace

Changing of the Guard 

Lời giải chi tiết:

1. Changing of the Guard (đổi lính gác)

2. Buckingham Palace (cung điện Buckingham)


Bài 2

2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times.

(Một hướng dẫn viên du lịch đang nói về lịch trình cho chuyến đi trong ngày ở London. Lắng nghe và điền vào bảng thời gian.)


Go to Buckingham Palace: 9:30 am

Watch the Changing of the Guard (1) ____

Lunch: (2) ___

The boat ride: (3) ______

Back to the hotel: (4) _________


Bài 3

3. Listen again and complete each sentence with ONE word.

(Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

1. The ______and her family live in Buckingham Palace.

2. At the Palace, you can see the Queen's beautiful ______.

3. Another name for Big Ben is the_______Tower.

4. After lunch, you can go around and take ________.

5. On the boat ride, you can see historic _________along the river.


Bài 4

Writing

4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour.

(Làm việc theo cặp. Điền vào bảng với thông tin về chuyến tham quan London.)

Time

Place

Activity

9.30 a.m

Buckingham Palace

- visiting the Queen’s garden

- …

     
     
     

Lời giải chi tiết:

Time

Place

Activity

9.30 a.m

Buckingham Palace

- visiting the Queen’s garden

- watching the Changing of the Guard 

10.30 a.m

Big Ben 

- taking photos with the tower

11.30 a.m

Lunch

- going around and eating

2.00 p.m

the river

- seeing historic building along the river

3.00 p.m

Hotel

- back to the hotel


Tạm dịch:

Thời gian

Địa điểm

Hoạt động

9.30 a.m

Buckingham Palace

- tham quan khu vườn của Nữ hoàng

- xem Sự thay đổi của lính gác

10.30 a.m

Big Ben 

- chụp ảnh với tháp

11.30 a.m

Bưa trưa

- đi xung quanh và ăn

2.00 p.m

Sông

- nhìn thấy tòa nhà lịch sử dọc theo sông

3.00 p.m

Khách sạn

- trở lại khách sạn

Bài 5

5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

(Hãy tưởng tượng rằng bạn đã tham gia chuyến tham quan London. Viết nhật ký khoảng 70 từ về chuyến tham quan của bạn, dựa trên bảng 4 hoặc sử dụng trí tưởng tượng của bạn.)


Lời giải chi tiết:

First, we went to Buckingham Palace at 9.30 a.m. We visited the Queen’s garden then watched the Changing of the Guard. Next, at 10.30 am, we went to Big Ben Tower to sightseeing and take some photos with this great clock. We went around the city and ate lunch at 11.20 a.m. After lunch, we took a rest and started a boat ride to see historic building along the river at 2.00 p.m. Finally, we were back to hotel at 4.00 p.m.

Tạm dịch:

Đầu tiên, chúng tôi đến Cung điện Buckingham lúc 9h30 sáng. Chúng tôi đến thăm khu vườn của Nữ hoàng, sau đó xem Sự thay đổi của những người bảo vệ. Tiếp theo, 10h30, chúng tôi đến tháp Big Ben để ngắm cảnh và chụp một số bức ảnh với chiếc đồng hồ tuyệt vời này. Chúng tôi đi quanh thành phố và ăn trưa lúc 11 giờ 20. Sau bữa trưa, chúng tôi nghỉ ngơi và bắt đầu đi thuyền để xem tòa nhà lịch sử dọc sông lúc 2 giờ chiều. Cuối cùng, chúng tôi đã trở lại khách sạn lúc 4 giờ chiều.
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back

  1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you like about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to the fact. 4. : Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to it. 5. Work in groups. Share with your grou

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.