Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2


1. Work in groups. Match the phrases to the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Listening

A tour around London 

(Chuyến du lịch quanh London)

1. Work in groups. Match the phrases to the pictures.

(Làm việc theo nhóm. Nối các cụm từ với các bức tranh.)

Buckingham Palace

Changing of the Guard 

Lời giải chi tiết:

1. Changing of the Guard (đổi lính gác)

2. Buckingham Palace (cung điện Buckingham)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times.

(Một hướng dẫn viên du lịch đang nói về lịch trình cho chuyến đi trong ngày ở London. Lắng nghe và điền vào bảng thời gian.)


Go to Buckingham Palace: 9:30 am

Watch the Changing of the Guard (1) ____

Lunch: (2) ___

The boat ride: (3) ______

Back to the hotel: (4) _________

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Welcome to our one-day tour of London. At 9:30 a.m., we'll go to Buckingham Palace. The Queen and her family live there. You can see the Queen's beautiful garden, and her collection of artworks. Remember to watch the Changing of the Guard at 11:30 a.m. We will then visit Big Ben. It is the Clock Tower on the River Thames. It is one of the most famous symbols of the United Kingdom. Lunch is at 1:00 p.m. You can then go around and take photos. We will return for a boat ride at 3:15 p.m. on the River Thames. You will see historic attractions along the river. We will return to our hotel at 5:00 p.m.

Tạm dịch:

Chào mừng đến với chuyến đi một ngày ở Luân Đôn. Vào 9 giờ 30 sáng, chúng ta sẽ đến cung điện Buckingham. Nữ hoàng và gia đình của bà sống tại đây. Bạn có thể nhìn thấy khu vườn tuyệt đẹp của Nữ hoàng, và bộ sưu tập những tác phẩm nghệ thuật của bà. Hãy nhớ xem Nghi thức đổi lính gác vào lúc 11 giờ 30 trưa. Chúng ta cũng sẽ đi thăm Big Ben. Nó là Tháp Đồng Hồ nằm bên bờ sông Thames. Nó là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Vương Quốc Anh. Bữa trưa sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều. Sau đó các bạn có thể đi xung quang và chụp ảnh. Chúng ta sẽ quay trở lại để lên thuyền  vào lúc 3 giờ 15 chiều trên sông Thames. Bạn có thể nhìn thấy những địa điểm tham quan lịch sử  dọc bờ sông. Đoàn ta sẽ quay trở lại khách sạn vào lúc 5 giờ chiều.

Lời giải chi tiết:

(1) 11:30 am

(2) 1:00 pm

(3) 3:15 pm

(4) 5:00 pm

Go to Buckingham Palace: 9:30 am

(Đến cung điện Buckingham: 9 giờ 30 sáng) 

Watch the Changing of the Guard (1) 11:30 am

(Xem nghi thức đổi lính gác: 11 giờ 30 trưa) 

Lunch: (2) 1:00 pm

(Bữa trưa: 1 giờ chiều) 

The boat ride: (3) 3:15 pm

(Đi thuyền: 3 giờ 15 chiều) 

Back to the hotel: (4) 5:00 pm

(Quay về khách sạn: 5 giờ chiều) 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen again and complete each sentence with ONE word.

(Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)


1. The ______and her family live in Buckingham Palace.

2. At the Palace, you can see the Queen's beautiful ______.

3. Another name for Big Ben is the_______Tower.

4. After lunch, you can go around and take ________.

5. On the boat ride, you can see historic _________along the river.

Lời giải chi tiết:

1. Queen

2. garden

3. Clock

4. photos

5. attractions

1. The Queen and her family live in Buckingham Palace.

(Nữ hoàng và gia đình của bà sống ở cung điện Buckingham.) 

2. At the Palace, you can see the Queen's beautiful garden.

(Ở cung điện, bạn có thể nhìn thấy khu vườn tuyệt đẹp của Nữ hoàng.) 

3. Another name for Big Ben is the Clock Tower.

(Một cái tên khác của Big Ben là Tháp Đồng Hồ.)

4. After lunch, you can go around and take photos.

(Sau bữa trưa, bạn có thể đi xung quanh và chụp ảnh.)

5. On the boat ride, you can see historic attractions along the river.

(Ở trên thuyền, bạn có thể trông thấy những địa điểm than quan lịch sử dọc bờ sông.) 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour.

(Làm việc theo cặp. Điền vào bảng với thông tin về chuyến tham quan London.)

Time

Place

Activity

9.30 a.m

Buckingham Palace

- visiting the Queen’s garden

- …

     
     
     

Lời giải chi tiết:

Time

(Thời gian)

Place

(Địa điểm)

Activity

(Hoạt động)

9.30 a.m

(9:30 sáng)

Buckingham Palace

(cung điện Buckingham)

- visiting the Queen’s garden

(tham quan khu vườn của Nữ hoàng)

- watching the Changing of the Guard 

(xem lính gác đổi ca)

10.30 a.m

(10:30 sáng)

Big Ben 

taking photos with the tower

(chụp ảnh với tháp)

11.30 a.m

(11:30 sáng)

lunch

(bữa trưa)

going around and eating

(đi dạo xung quanh và ăn)

2.00 p.m

(2:00 chiều)

the river

(dòng sông)

seeing historic building along the river

(ngắm tòa nhà lịch sử dọc theo sông)

3.00 p.m

(3:00 chiều)

hotel

(khách sạn)

back to the hotel

(trở lại khách sạn)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

(Hãy tưởng tượng rằng bạn đã tham gia chuyến tham quan London. Viết nhật ký khoảng 70 từ về chuyến tham quan của bạn, dựa trên bảng 4 hoặc sử dụng trí tưởng tượng của bạn.)

Lời giải chi tiết:

First, we went to Buckingham Palace at 9.30 a.m. We visited the Queen’s garden then watched the Changing of the Guard. Next, at 10.30 am, we went to Big Ben Tower to sightseeing and take some photos with this great clock. We went around the city and ate lunch at 11.20 a.m. After lunch, we took a rest and started a boat ride to see historic building along the river at 2.00 p.m. Finally, we were back to hotel at 4.00 p.m.

Tạm dịch:

Đầu tiên, chúng tôi đến Cung điện Buckingham lúc 9h30 sáng. Chúng tôi đến thăm khu vườn của Nữ hoàng, sau đó xem Những lính gác đổi canh gác. Tiếp theo, 10h30, chúng tôi đến tháp Big Ben để ngắm cảnh và chụp một số bức ảnh với chiếc đồng hồ tuyệt vời này. Chúng tôi đi quanh thành phố và ăn trưa lúc 11 giờ 20. Sau bữa trưa, chúng tôi nghỉ ngơi và bắt đầu đi thuyền để xem tòa nhà lịch sử dọc sông lúc 2 giờ chiều. Cuối cùng, chúng tôi đã trở lại khách sạn lúc 4 giờ chiều.


Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back

  1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Project

  1. Discuss and choose a place in an English-speaking country. 2. Find information about it, including: 3. Design a poster to introduce the place and present it to the class. 4. Your class votes for the most appealing poster.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you like about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to it. 5. Work in groups. Share with your group

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.