Grammar Unit 4 Tiếng Anh 7 Global Success

Tải về

Ngữ pháp: So sánh với like, different from, (not) as...as Unit 4 Tiếng Anh 7 Global Success

1. like (như/ giống như): được dùng để diễn đạt sự giống nhau nhau.

Sau like là là một danh từ hoặc đại từ: like + noun/pronoun

Ví dụ: This picture is like the one I saw at the art museum.

(Bức tranh này giống bức tranh mà tôi đã nhìn thấy ở bảo tang nghệ thuật.)

2. different from (khác với): để thể hiện hai hoặc nhiều sự vật, hiện tượng không giống nhau.

Sau different from là là một danh từ hoặc đại từ: S + be + different from + noun/pronoun

Ví dụ: Painting portraits is different from painting landscapes.

(Vẽ tranh chân dung khác với vẽ tranh phong cảnh.)

3. as + adj + as

- S + be + as + adj + as + danh từ/ đại từ (cũng… như): để thể hiện hai sự vật, hiện tượng tương tự nhau.

Ví dụ: Folk music is as melodic as pop music.

(Nhạc dân gian thì du dương như là nhạc pop.)

- S + be + not as + adj + as (không… như…): để thể hiện một sự vật, hiện tượng hơn hoặc kém so với sự vật, hiện tượng khác.

Ví dụ: Classical music is not as exciting as rock.

(Nhạc cổ điển không thú vị bằng nhạc rock.)


Bình chọn:
4.5 trên 53 phiếu
Tải về
 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Getting Started

  1. Listen and read. 2. What are Trang and Nick talking about? 3. Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box. 4. Write the correct word or phrase under each picture. Then listen and repeat. Quiz 5. How artistic are you? Take the quiz to find out.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 1

  1. Listen and repeat these words and phrases. 2. Match a word in A with a word or phrase in B. 3. Underline the correct word or phrase to complete each sentence. 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds. 5. Listen and repeat. Listen again and single-underline the words with the sound /ʃ/ and double-underline the words with the sound /ʒ/.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write like, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using like, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as ... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What do you know? Work in groups and choose the correct answer to each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related to the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use like, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the email again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going to have a musical performance to celebrate Teachers' Day.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí