Tiếng Anh 7 Unit 12 Project


1. Discuss and choose a place in an English-speaking country. 2. Find information about it, including: 3. Design a poster to introduce the place and present it to the class. 4. Your class votes for the most appealing poster.

Đề bài

Work in groups. 

1. Discuss and choose a place in an English-speaking country.

(Thảo luận và chọn một địa điểm ở một quốc gia nói tiếng Anh.)

2. Find information about it, including:

(Tìm thông tin về nó, bao gồm;)

- its name (tên)

- its location (vị trí)

- its attractions (địa điểm thu hút)

3. Design a poster to introduce the place and present it to the class.

(Thiết kế poster giới thiệu địa điểm và giới thiệu trước lớp.)

4. Your class votes for the most appealing poster.

(Lớp của bạn bình chọn cho tấm áp phích hấp dẫn nhất.)

Lời giải chi tiết

2. 

- Australia

- lies between the Pacific and Indian Ocean

- Sydney Opera House, Great Barrier Reef Marine Park

3. 

Hello everyone. Today I will talk about Australia, an English-speaking country. Australia is the sixth biggest country in the world. It lies between the Pacific and Indian Ocean. In Australia, there are many famous attractions. Sydney's Opera House resembling sails on the ocean is the most famous feature of Australia. It has the Australian Opera Company, theaters, concert halls, and restaurants, and attracts hundreds of thousands of tourists each year. Along with the Opera House, the Sydney Harbour Bridge is one of Australia's top architectural icons. This impressive feat of construction is the largest steel arch bridge in the world. You can't leave Australia without seeing the Great Barrier Reef. This World Heritage-listed natural wonder is one of the largest living structures on the planet. If you have a holiday, you must consider Australia.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ nói về Úc, một quốc gia nói tiếng Anh. Úc là quốc gia lớn thứ sáu trên thế giới. Nó nằm giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ở Úc, có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Nhà hát Opera của Sydney giống như những cánh buồm trên đại dương là đặc điểm nổi tiếng nhất của Úc. Nơi đây có Công ty Opera Australia, các nhà hát, phòng hòa nhạc, nhà hàng và thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch mỗi năm. Cùng với Nhà hát Opera, Cầu cảng Sydney là một trong những biểu tượng kiến trúc hàng đầu của Úc. Kỳ tích xây dựng ấn tượng này là cây cầu vòm thép lớn nhất thế giới. Bạn không thể rời Úc mà không đi tham quan Rạn san hô Great Barrier. Kỳ quan thiên nhiên được xếp hạng Di sản Thế giới này là một trong những công trình kiến trúc sống lớn nhất trên hành tinh. Nếu bạn có một kỳ nghỉ, bạn phải cân nhắc nước Úc nhé.


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back

  1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2

  1. Work in groups. Match the phrases to the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you like about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to it. 5. Work in groups. Share with your group

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí