Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started


1. Listen and read. 2.What are Lan and her father talking about? 3. Read the conversation again and answer the following questions. 4.Match the words/ phrases in the box with the correct pictures. 5.Complete each of the sentences with the correct word from the conversation.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Types of energy sources (Các loại năng lượng)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)


Lan: Hi, Dad.

Mr Tan: Lan, what are you doing? It's pretty late now.

Lan: I'm doing a project on energy sources. But I don't quite understand what energy is

Mr Tan: Well, it's power that we use to provide us with light, heat or electricity.

Lan: Oh. Where does it come from? Mr Tan: It comes from many different sources like coal, oil, natural gas.... We call them non-renewable sources

Lan: Can it come from the sun, wind or water too?

Mr Tan: Yes, it can. We call those types of energy renewable sources because we cannot run out of them. Renewable means we can easily replace them.

Lan: I get it now.

Mr Tan: You know, some types of energy are cheap and easy to use, but others are more expensive and harder to find…

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Lan: Chào bố.

Ông Tân: Lan, con đang làm gì vậy? Bây giờ đã khá muộn.

Lan: Con đang làm một dự án về các nguồn năng lượng. Nhưng con không hoàn toàn hiểu năng lượng là gì

Ông Tân: Đúng, đó là nguồn điện mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

Lan: Ồ. Nó đến từ đâu vậy ạ? 

Ông Tân: Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên ... Chúng ta gọi đó là các nguồn không tái tạo

Lan: Nó có thể đến từ mặt trời, gió hay nước nữa không ạ?

Ông Tân: Có, nó có thể. Chúng ta gọi đó là những nguồn năng lượng tái tạo bởi vì chúng ta không thể sử dụng hết chúng. Có thể tái tạo nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng thay thế chúng.

Lan: Con hiểu rồi.

Ông Tân: Con biết đấy, một số loại năng lượng rẻ và dễ sử dụng, nhưng một số loại khác thì đắt hơn và khó tìm hơn…

Bài 2

Video hướng dẫn giải

 2. What are Lan and her father talking about?

(Lan và bố cô ấy đang nói chuyện gì?)

A. Energy (Năng lượng)

B. Sources (Nguồn)

C. Energy sources (Các nguồn năng lượng)

Lời giải chi tiết:

Đoạn hội thoại về 2 loại nguồn năng lượng: năng lượng không tái tạo và năng lượng có thể tái tạo

Chọn C


Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the conversation again and answer the following questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Lan doing?

(Lan đang làm gì?)

2. What does energy mean?

(Năng lượng nghĩa là gì?)

3. Where does energy come from?

(Năng lượng đến từ đâu?)

4. What are renewable sources?

(Nguồn có thể tái tạo là gì?)

Phương pháp giải:

 


Lời giải chi tiết:

1. She is doing a project on energy sources.

(Cô ấy đang thực hiện một dự án về các nguồn năng lượng.)

2. It’s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

(Đó là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.)

3. It comes from many different sources like coal, oil, natural gas,…

(Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên,…)

4. Renewable sources means the sources we cannot run out of them.

(Nguồn tái tạo có nghĩa là những nguồn chúng ta không thể sử dụng hết chúng.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Match the words/ phrases in the box with the correct pictures.

(Nối các từ / cụm từ trong ô với các hình ảnh đúng.)

1. oil

2. wind energy

3. coal

4. natural gas

Phương pháp giải:

 


Lời giải chi tiết:

1 - d: oil (n): dầu

2 - a: wind energy (n.ph): năng lượng gió

3 - b: coal (n): than đá

4 - c: natural gas (n.ph): khí ga tự nhiên

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Complete each of the sentences with the correct word from the conversation.

(Hoàn thành mỗi câu với từ đúng trong cuộc hội thoại.)

1. Energy is ___________that we use to provide us with light, heat or electricity.

2. When energy comes from the__________, wind and water, we call it renewable energy.

3. When energy comes from wind, we call it __________energy.

4. We cannot _________ out of renewable energy.

5. Some types of energy are _________and easy to use.

Lời giải chi tiết:

1. power

2. sun

3. renewable

4. run

5. cheap

1. Energy is power that we use to provide us with light, heat or electricity.

(Energy là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.)

2. When energy comes from the sun, wind and water, we call it renewable energy.

(Khi năng lượng đến từ mặt trời, gió và nước, chúng ta gọi nó là năng lượng tái tạo.)

3. When energy comes from wind, we call it renewable energy.

(Khi năng lượng đến từ gió, chúng ta gọi nó là năng lượng tái tạo.)

4. We cannot run out of renewable energy.

(Chúng ta không thể dùng cạn kiệt năng lượng có thể tái tạo.)

5. Some types of energy are cheap and easy to use.

(Một số dạng năng lượng rẻ và dễ sử dụng.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


Bình chọn:
4.8 trên 32 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 1

  1.Match the types of energy in A with the energy sources in B. 2. Write the phrases to label the pictures. 3.Complete the sentences with the words and phrases from 1 or 2. 4. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllables in the words. 5. Listen and repeat, paying attention to the stressed syllables in the underlined words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets. 3. Circle the correct form of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations to ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways to save energy at home. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí