Tiếng Anh 7 Unit 4 Project


1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the event (the time, place, show …). 2. Work in groups. Imagine that you are going to organise a music show. Decide on the following.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the event (the time, place, show …).

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào thư mời bên dưới. Nói về sự kiện (thời gian, địa điểm, chương trình…).)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chào mừng đến với

ĐÊM NHẠC TRUYỀN THỐNG

Thời gian: 8 giờ tối, thứ Bảy ngày 10 tháng 11

Địa điểm: tầng 2, Hội trường thị trấn

NHẠC DÂN TỘC, MÚA DÂN TỘC, KỊCH, và HƠN THẾ NỮA!

Tất cả tiền sẽ được làm từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo.

www. ddfolkshow.com

Lời giải chi tiết:

The event is Traditional Music Night. It will take place at 8 p.m on Saturday, November 10th and on the 2nd floor of Town Hall. At the event you can enjoy folk music, folk dance, drama, and more. All the money from the event will be go to charity to help poor children. 

(Sự kiện này là Đêm nhạc truyền thống. Nó sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 tại tầng 2 của Tòa thị chính. Tại sự kiện, bạn có thể thưởng thức nhạc dân gian, múa dân gian, kịch, v.v. Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được dùng làm từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo.)

Bài 2

2. Work in groups. Imagine that you are going to organise a music show. Decide on the following:

(Làm việc nhóm. Hãy tưởng tượng rằng bạn sắp tổ chức một chương trình ca nhạc. Quyết định những điều sau)

- Name of the show (Tên chương trình)

- Time and place (Thời gian và địa điểm)

- Activities (Các hoạt động)

- …

Lời giải chi tiết:

- Name: Believe Tour

(Tên: Believe Tour)

- Time: 2 p.m, March 27th

(Thời gian: 2 giờ chiều ngày 27 tháng 3)

- Place: My Dinh Stadium

(Địa điểm: Sân vận động Mỹ Đình)

- Price Tickets: 150.000 VND

(Giá vé: 150000 đồng)

- Activities: Outdoor uffet, dramas, dance, songs …

(Các hoạt động: Tiệc buffet ngoài trời, kịch, nhảy, hát …)

- Guest: Son Tung MTP, Ha Anh Tuan, …

(Khách mời: Sơn Tùng MTP, Hà Anh Tuấn, …)

- Purpose: Donate money for street children.

(Mục đích: Quyên góp tiền cho trẻ em đường phố)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank to go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2

  1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen to a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen to the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter to invite someone to a street painting festival, using the following cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the email again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going to have a musical performance to celebrate Teachers' Day.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What do you know? Work in groups and choose the correct answer to each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related to the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use like, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write like, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using like, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as ... as, or different from.

>> Xem thêm