Tiếng Anh 7 Unit 4 Getting Started


1. Listen and read. 2. What are Trang and Nick talking about? 3. Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box. 4. Write the correct word or phrase under each picture. Then listen and repeat. Quiz 5. How artistic are you? Take the quiz to find out.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

A talk at the school gate

(Cuộc trò chuyện trước cổng trường)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Trang: Hi, Nick. What are you listening to?

Nick: I'm listening to music. I like classical music, and I often play the piano in my spare time.

Trang: Wow. I can't play any instruments.

Nick: And what about you? What's your hobby? 

Trang: I like painting and taking photos.

Nick: Taking photos? I've never tried it. Is it fun?

Trang: Yeah, it is, but not as fun as painting. 

Nick: Right. They seem quite different from each other. What do you normally paint?

Trang: Landscapes and animals, just for pleasure, you know. I sometimes share them with my friends. 

Nick: Really? Um, maybe we should go to an art gallery next weekend? 

Trang: Sounds good, but I'd prefer to go to the music festival at my school.

Nick: Well ... OK. That's fine. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trang: Chào Nick. Bạn đang nghe gì đấy?

Nick: Tôi đang nghe nhạc. Tôi thích nhạc cổ điển, và tôi thường chơi piano trong thời gian rảnh rỗi.

Trang: Chà. Tôi không thể chơi bất kỳ nhạc cụ nào

Nick: Còn bạn thì sao? Sở thích của bạn là gì?

Trang: Tôi thích vẽ tranh và chụp ảnh.

Nick: Chụp ảnh á? Tôi chưa bao giờ thử nó. Nó có vui không?

Trang: Có, nhưng không vui bằng vẽ tranh.

Nick: Ờ. Chúng có vẻ khá khác biệt với nhau. Bạn thường vẽ gì?

Trang: Phong cảnh và động vật, chỉ để giải trí thôi, bạn biết đấy. Tôi đôi khi chia sẻ chúng với bạn bè của tôi.

Nick: Thật à? Ừm, có lẽ chúng ta nên đến một triển lãm nghệ thuật vào cuối tuần sau nhỉ?

Trang: Nghe hay đấy, nhưng mình thích đi dự lễ hội âm nhạc ở trường mình hơn.

Nick: Chà ... Ừm. Không sao.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. What are Trang and Nick talking about? 

(Trang và Nick đang nói chuyện gì?)

A. Playing the piano (Chơi đàn dương cầm)

B. Drawing and painting (Vẽ và sơn)

C. Music and arts (Âm nhạc và nghệ thuật)

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Trang and Nick are talking about music and arts

(Trang và Nick đang nói về âm nhạc và nghệ thuật.)

Explain: Trang and Nick have mentioned their hobby. Trang’s hobby is painting and taking photos. Nick’s hobby is listening to music. So they are talking about music and arts.

(Giải thích: Trang và Nick đã đề cập đến sở thích của họ. Sở thích của Trang là vẽ tranh và chụp ảnh. Sở thích của Nick là nghe nhạc. Vì vậy, họ đang nói về âm nhạc và nghệ thuật.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box.

(Hoàn thành mỗi câu bằng một từ hoặc cụm từ thích hợp trong hộp.)

 photos                 like                    different from              art gallery                        musical instruments

1. Nick wants to go to a (n)_________ next weekend. 

2. You can use your smartphone to take _________.

3. This photo is very bright. It is _________  that dark one. 

4. Nick and Trang agree that taking photos is not _________  painting.

5. My friend David is very talented. He plays three _________.

Phương pháp giải:

- photos (n): những bức ảnh

- like (adj): giống

- different from (adj): khác với

- art gallery (n): triển lãm nghệ thuật

- musical instruments (n): dụng cụ âm nhạc

Lời giải chi tiết:

1. Nick wants to go to an art gallery next weekend. 

(Nick muốn đến một phòng trưng bày nghệ thuật vào cuối tuần tới.)

Giải thích: Mạo từ "an" + danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, o, e, u, i).

2. You can use your smartphone to take photos

(Bức ảnh này rất sáng. Nó khác với bức ảnh tối đó.)

Giải thích: Cụm từ "take photos" (chụp ảnh).

3. This photo is very bright. It is different from that dark one. 

(Bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để chụp ảnh.)

Giải thích: Cấu trúc "It is + adj".

4. Nick and Trang agree that taking photos is not like painting.

(Nick và Trang đồng ý rằng chụp ảnh không giống như vẽ tranh.)

Giải thích:Cấu trúc " S + be + adj".

5. My friend David is very talented. He plays three musical instruments.

(Bạn tôi David rất tài năng. Anh ấy chơi ba loại nhạc cụ.)

Giải thích: "three" + danh từ số nhiều.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Write the correct word or phrase under each picture. Then listen and repeat.

(Viết từ hoặc cụm từ đúng dưới mỗi bức tranh. Sau đó nghe và lặp lại.)


camera            water puppet show           art gallery      painting           musical instruments            paintbrush

Lời giải chi tiết:

1.  paintbrush (n): cọ vẽ 

2.  camera (n): máy ảnh

3.  painting (n): bức tranh

4.  musical instruments (n.p): nhạc cụ

5. water puppet show (n.p): múa rối nước

6. art gallery (n.p): triển lãm nghệ thuật

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Quiz How artistic are you? Take the quiz to find out.

(Bạn là có tính nghệ thuật như thế nào? Giải câu đố để tìm ra đáp án.)

For each question, you get two points if your answer is A, zero if your answer is B. Add up your five answers and decide how artistic you are on a scale from 1-10.

(Đối với mỗi câu hỏi, bạn nhận được hai điểm nếu câu trả lời của bạn là A, không nếu câu trả lời của bạn là B. Cộng năm câu trả lời của bạn và quyết định mức độ nghệ thuật của bạn trên thang điểm từ 1-10.)

1. Your hobby is __________. (Sở thích của bạn là)

A. playing an instrument (chơi nhạc cụ)

B. playing computer games (chơi trò chơi máy tính)

2. Do you like listening to music or playing sports? (Bạn thích nghe nhạc hay chơi thể thao?)

A. Listening to music. (Nghe nhạc.)

B. Playing sports. (Chơi thể thao.)

3. Which of these do you prefer doing? (Bạn thích làm gì hơn?)

A. Going to an art gallery. (Đi đến một triển lãm nghệ thuật.)

B. Going to a book fair. (Đi đến một hội chợ sách.)

4. You describe yourself as ________. 

A. creative (sáng tạo)

B. hard-working (chăm chỉ)

5. What do you want to be when you grow up? (Bạn muốn trở thành gi khi lớn lên?)

A. A musician. (Một nhạc sĩ)

B. An engineer. (Một kĩ sư)

Not very (1-4)

(Không nhiều lắm (1-4))

Somewhat (5-7)

(Một chút (5-7))

Very (8-10)

(Rất (8-10))

Lời giải chi tiết:

Đáp án tham khảo:    1. B                 2. A                 3. A                 4. A                 5. B

My score: 6 (Điểm của tôi: 6)

=> My artistic is somewhat. (Tôi có một chút nghệ thuật.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.


Bình chọn:
4.5 trên 25 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 1

  1. Listen and repeat these words and phrases. 2. Match a word in A with a word or phrase in B. 3. Underline the correct word or phrase to complete each sentence. 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds. 5. Listen and repeat. Listen again and single-underline the words with the sound /ʃ/ and double-underline the words with the sound /ʒ/.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write like, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using like, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as ... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What do you know? Work in groups and choose the correct answer to each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related to the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use like, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the email again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going to have a musical performance to celebrate Teachers' Day.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2

  1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen to a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen to the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter to invite someone to a street painting festival, using the following cues.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.