Tiếng Anh 7 Unit 10 Project


1. Below are some tips about how students can save energy at school. In groups, discuss which ones can be applied in your school. 2. Work in groups. Discuss some tips about how to save energy in your school. Then make a poster and present it to your class.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

SAVING ENERGY AT SCHOOL 

(Tiết kiệm năng lượng ở trường học) 

1. Below are some tips about how students can save energy at school. In groups, discuss which ones can be applied in your school.

(Dưới đây là một số lời khuyên về cách học sinh có thể tiết kiệm năng lượng ở trường. Làm việc theo nhóm, thảo luận xem cái nào có thể áp dụng trong trường của bạn.)

Some tips to save energy at school:

(Một số mẹo để tiết kiệm năng lượng ở trường:)

- Turn the lights off when you leave the classroom.

(Tắt đèn khi bạn rời khỏi lớp học.)

- Turn off electrical appliances when they are not in use.

(Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.)

- Don't overheat or overcool the classrooms.

(Không để phòng học quá nóng hoặc quá lạnh.)

- Check that none of your taps around the school are dripping.

(Kiểm tra xem không có vòi nào của bạn xung quanh trường đang nhỏ giọt.)

Lời giải chi tiết:

- Turn the lights off when you leave the classroom.

(Tắt đèn khi bạn rời khỏi lớp học.)

- Turn off electrical appliances when they are not in use.

(Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.)

- Check that none of your taps around the school are dripping.

(Kiểm tra xem không có vòi nào của bạn xung quanh trường đang nhỏ giọt.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in groups. Discuss some tips about how to save energy in your school. Then make a poster and present it to your class.

(Làm việc nhóm. Thảo luận một số mẹo về cách tiết kiệm năng lượng trong trường học của bạn. Sau đó làm một tấm áp phích và trình bày nó trước lớp của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Hello everyone, today our group will talk about some tips to save energy in our school. First, we should turn the lights off when you leave the classroom because this saves electricity. Second, we should turn off electrical appliances when they are not in use. A variety of different electronic devices and appliances can consume electricity even when they're turned off, so it’s important to switch them off after using. Finally, we should check that none of your taps around the school are dripping. This helps saving a large amount of water every day.

Tạm dịch:

Xin chào các bạn, hôm nay nhóm mình sẽ nói về một số mẹo để tiết kiệm năng lượng trong trường học của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta nên tắt đèn khi bạn rời khỏi lớp học vì điều này giúp tiết kiệm điện. Thứ hai, chúng ta nên tắt các thiết bị điện khi chúng không sử dụng. Nhiều thiết bị điện tử và đồ gia dụng khác nhau có thể tiêu thụ điện ngay cả khi chúng đã tắt, vì vậy rất cần thiết phải tắt chúng sau khi sử dụng. Cuối cùng, chúng ta nên kiểm tra xem không có vòi nào của bạn xung quanh trường đang nhỏ giọt. Việc này giúp tiết kiệm lượng lớn nước mỗi ngày.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back

  1. Match the adjectives in A with the nouns in B to make phrases. 2. Complete the sentences, using the phrases in 1. 3. Complete the sentences by using the correct form of the present continuous or present simple of the verbs in brackets. 4. Find ONE mistake in each sentence and correct it.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways to save energy at home. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations to ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets. 3. Circle the correct form of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí