Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2


1. Work in pairs. Discuss and tick () the habits you think are good for your health. 2. Listen and tick (✓) the habits mentioned. 3. Listen again and give short answers to the questions. 4. Work in groups. Discuss and make notes of the tips from the listening. Then share them with the class. 5. Write a passage of about 70 words to give advice on how to avoid viruses.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listening

1. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the habits you think are good for your health.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận và đánh dấu (✓) những thói quen bạn cho là tốt cho sức khỏe của mình.)

1. Eat a lot of meat and cheese.

(Ăn nhiều thịt và phô mai.)

2. Drink soft drinks every day.

(Uống nước ngọt mỗi ngày.)

3. Get ten hours of sleep daily.

(Ngủ đủ 10 tiếng mỗi ngày.)

4. Be active and exercise every day.

(Năng động và tập thể dục mỗi ngày.)

Lời giải chi tiết:

The habits are goods for my health:

(Thói quen tốt cho sức khỏe)

3. Get ten hours of sleep daily.

(Ngủ mười giờ mỗi ngày.)

4. Be active and exercise every day.

(Vận động và tập thể dục mỗi ngày.)

Bài 2

2. Listen and tick (✓) the habits mentioned.

(Nghe và đánh dấu (✓) thói quen được đề cập.)

_______ 1. eating (ăn)

_______ 2. drinking (uống)

_______ 3. travelling (đi du lịch)

_______ 4. exercising (tập thể dục)

_______ 5. sleeping (ngủ)

_______ 6. cooking (nấu ăn)

_______ 7. cleaning (quét dọn)

Bài 3

3. Listen again and give short answers to the questions.

(Nghe lại và cho câu trả lời ngắn cho các câu hỏi.)

1. What do healthy habits help us avoid?

(Những thói quen lành mạnh giúp chúng ta tránh điều gì?)

2. What do fruit and vegetables provide us?

(Trái cây và rau quả cung cấp cho chúng ta những gì?)

3. How many hours do we need to sleep a day?

(Chúng ta cần ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?)

4. How should you keep your room?

(Bạn nên giữ phòng của mình như thế nào?)

5. When should we open the windows?

(Khi nào chúng ta nên mở cửa sổ?)

Bài 4

Writing

4. Work in groups. Discuss and make notes of the tips from the listening. Then share them with the class.

(Làm việc nhóm. Thảo luận và ghi chú các mẹo từ bài nghe. Sau đó chia sẻ chúng với cả lớp.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 5

5. Write a passage of about 70 words to give advice on how to avoid viruses.

(Viết một đoạn văn khoảng 70 từ để đưa ra lời khuyên về cách phòng tránh vi rút.)

Lời giải chi tiết:

Viruses can cause many diseases. It can be serious and lead to hospitalization, complications. Here is some advice on how to avoid viruses. You should keep your room clean, often open windows. You also keep clean hands by regularly washing your hands with soap and water. Besides, you should maintain a healthy lifestyle. You can eat more fruit and vegetables and exercise frequently. You should wear a mask when going out. If it gets serious, you should go to the doctor for advice.

Tạm dịch:

Virus có thể gây ra nhiều bệnh. Nó có thể nghiêm trọng và dẫn đến nhập viện, biến chứng. Dưới đây là một số lời khuyên về cách tránh vi rút. Bạn nên giữ phòng sạch sẽ, thường xuyên mở cửa sổ. Bạn cũng giữ bàn tay sạch sẽ bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước. Bên cạnh đó, bạn nên duy trì một lối sống lành mạnh. Bạn có thể ăn nhiều trái cây và rau quả và tập thể dục thường xuyên. Bạn nên đeo khẩu trang khi ra ngoài. Nếu nó trở nên nghiêm trọng, bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Looking back

  1. Complete the sentences with the verbs below. 2. Write the words below next to their definitions. 3. Tick (✓) simple sentences. 4. Change the following sentences into simple ones.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Project

  Your class is starting a campaign to make your school a healthier place. In groups, make a poster about a bad habit that the students in your school often do and give some tips to change that habit.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and write each word or phrase under the correct picture. Which skin condition is the most common among teenagers? 2. Read the passage and match the beginnings in A with the endings in B. 3. Read the passage again and choose the correct answer A,B, or C. 4. Work in pairs. Read the passage again. Pick the tips which you can easily follow. Share your ideas with your partner. 5. Work in groups. Read about the health problems below. Discuss and make notes of some tips you ca

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts. 2. Make similar conversations for the health problems below. 3. Read the passage and choose the correct title for it. 4. Work in pairs. Discuss and make a list of the tips which help the Japanese live long lives. Present it to the class. 5. Work in groups. Discuss and make a list of the tips that the Vietnamese can do to live longer. Present it to the class. Does the class agree with you?

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 A Closer Look 2

  1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S if the subject is missing from the sentence and V if the verb is. 3. Rearrange the words and phrases to make simple sentences. 4. Write complete sentences from the prompts. You may have to change the words or add some. 5. Work in pairs. Discuss and write a simple sentence from the two given sentences.

>> Xem thêm