Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication


1. Listen and read the conversation. Pay attention to the questions and answers. 2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the prices of the food and drink on the menu. 3. Listen to the conversation and answer the following questions. 4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Everyday English

Asking and answering about prices (Hỏi và trả lời về giá cả)

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the questions and answers.

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến các câu hỏi và câu trả lời.)


Mark: How much is a bottle of mineral water? 

(Bao nhiêu tiền một chai nước khoáng?)

Mi: It's 5,000 dong. 

(Nó là 5.000 đồng.)

Mark: And how much are two kilos of apples? 

(Và bao nhiêu tiền 2 kg táo?)

Mi: They're 50,000 dong. 

(Chúng 50.000 đồng.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the prices of the food and drink on the menu.

(Làm việc theo cặp. Lần lượt hỏi và trả lời về giá cả đồ ăn thức uống trong thực đơn.)

LY’S RESTAURANT (NHÀ HÀNG LY)

Breakfast menu (Thực đơn bữa sáng)

Food (Thức ăn)

 

bowl of beef noodle soup (bát phở bò)

30,000 dong

bowl of eel soup (bát canh lươn)

35,000 dong

toast (bánh mì nướng)

20,000 dong

Drink (Đồ uống)

 

glass of milk (ly sữa/ cốc sữa)

9,000 dong

bottle of miner water (chai nước khoáng)

8,000 dong

cup of green tea (tách trà xanh)

5,000 dong

Example:

A: How much is a glass of milk? (Một cốc sữa giá bao nhiêu?)

B: It's 9,000 dong. (9,000 đồng.)

Lời giải chi tiết:

1. A: How much is a bowl of beef noodles soup? 

   (Bao nhiêu tiền 1 tô phở bò?)

    B: It's 30,000 dong. 

    (30.000 đồng.)

2. A: How much is a toast? 

    (Bao nhiêu tiền 1 chiếc bánh mì nướng?)

   B: It's 20,000 dong. 

  (20.000 đồng)

3. A: How much is a bottle of mineral water? 

   (Bao nhiêu tiền một chai nước khoáng?)

   B: It's 5,000 dong. 

   (5.000 đồng.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Your favourite food and drink

(Thức ăn và đồ uống yêu thích của bạn)

3. Listen to the conversation and answer the following questions.

(Nghe đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.)


1. What's Nam's favourite food? (Thức ăn yêu thích của Nam là gì?)

2. What's his favourite drink? (Đồ uống yêu thích của anh ấy là gì?)

3. What foreign food does he like? (Món ăn nước ngoài nào mà anh ấy thích?)

4. What food does he want to try? (Món ăn nào anh ấy muốn thử?)

5. What food can he cook? (Anh ấy có thể nấu món ăn gì?)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Peter: Nam, can you help me with my school project? I need to interview some people about what they like to eat and drink.

Nam: Sure. What questions do you have?

Peter: What's your favourite food, Nam?

Nam: It's spring rolls.

Peter: What's your favourite drink?

Nam: I like lemonade.

Peter: Interesting. What foreign food do you like?

Nam: Mmm, I like apple pie and pancakes.

Peter: How about new food? Is there anything that you've never had, but would like to try?

Nam: Certainly. I'd love to try hu tieu in Ho Chi Minh City.

Peter: I'd like to give it a try too. What can you cook?

Nam: Let me think... I cook omelettes, rice, and spring rolls.

Tạm dịch:

Peter: Nam, bạn có thể giúp mình với dự án trường học của mình được không? Mình cần phỏng vấn một số người về những gì mội người thích ăn và uống.

Nam: Chắc chắn rồi. Bạn có những câu hỏi nào?

Peter: Món ăn yêu thích của bạn là gì, Nam?

Nam: Là chả giò.

Peter: Đồ uống yêu thích của bạn là gì?

Nam: Mình thích nước chanh.

Peter: Thật thú vị. Bạn thích món ăn nước ngoài nào?

Nam: Mmm, mình thích bánh nhân táo và bánh kếp.

Peter: Còn món ăn mới thì sao? Có món nào mà bạn chưa từng ăn nhưng muốn thử không?

Nam: Chắc chắn rồi. Mình muốn thử món hủ tiếu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Peter: Mình cũng muốn thử. Bạn có thể nấu món gì?

Nam: Để mình nghĩ xem ... Mình có thể nấu trứng tráng, cơm và chả giò.

Lời giải chi tiết:

1. Spring rolls. (Nem rán. / Chả giò.)

2. Lemonade. (Nước chanh.)

3. Apple pie and pancakes. (Bánh nhân táo và bánh kếp.)

4. Hu tieu (in Ho Chi Minh City. (Món hủ tiếu ở thành phố Hồ Chí Minh.)

5. Omelettes, rice, and spring rolls. (Trứng ốp, cơm và chả giò/ nem rán.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

(Làm việc nhóm. Phỏng vấn hai người bạn của bạn về đồ ăn và thức uống yêu thích của họ. Viết câu trả lời của họ vào bảng dưới đây.)

Questions

Student 1

Student 2

1. What’s your favourite food?

 

 

2. What’s your favourite drink?

 

 

3. What food and or drink do you want to try?

 

 

4. What foreign food and drink do you like?

 

 

5. What can you cook?

 

 

Now report your results to the class. 

(Bây giờ hãy trình bày kết quả cho lớp.)

Example: I interviewed A and B about their favourite food and drink. A's favourite food is  …

(Ví dụ: Tôi đã phỏng vấn A và B về thức ăn và đồ uống yêu thích của họ. Thức ăn yêu thích của A là ...)

Lời giải chi tiết:

Questions (Câu hỏi)

An

Nhi

1. What’s your favourite food?

(Thức ăn yêu thích của bạn là gì?)

beef noodles soup

(phở bò)

fried rice

(cơm chiên/ rang)

2. What’s your favourite drink?

(Đồ uống yêu thích của bạn là gì?)

fruit juice

(nước ép trái cây)

cola

3. What food and or drink do you want to try?

(Bạn muốn thử món ăn và đồ uống nào?)

spaghetti

(mì ống)

beefsteak

(bò tái)

4. What foreign food and drink do you like?

(Bạn thích thức ăn và đồ uống nước ngoài nào?)

Korea Kimbap

(kimbap Hàn Quốc)

hamburgers

(bánh mì hăm-bơ-gơ)

5. What can you cook?

(Bạn có thể nấu gì?)

omelette and noodles

(trứng ốp và mì)

fried rice

(cơm chiên)

I interviewed An about his favourite food and drink. An's favourite food is beef noodles soup. Her favourite drink is fruit juice. She wants to try spaghetti. Her favourite foreign food is Korea Kimbap. She can cook omelette and noodles.

(Tôi đã phỏng vấn An về đồ ăn thức uống yêu thích của họ. Món ăn yêu thích của An là phở bò. Thức uống yêu thích của cô là nước trái cây. Cô ấy muốn thử mì Ý. Món ăn nước ngoài yêu thích của cô là Kimbap Hàn Quốc. Cô ấy có thể nấu trứng tráng và mì.)

1. Interviewed student A:

Me: What’s your favourite food? 

(Đồ ăn yêu thích của bạn là gì?)

An: My favourite food is beef noodles soup. 

(Món ăn yêu thích của tôi là phở bò.)

Me: What’s your favourite drink? 

(Đồ uống yêu thích của bạn là gì?)

An: My favourite drink is fruit juice. 

(Đồ uống yêu thích của tôi là nước trái cây.)

Me: What food and or drink do you want to try? 

(Bạn muốn thử đồ ăn hoặc đồ uống nào?)

A: I want to try spaghetti. 

(Tôi muốn thử mì ống.)

Me: What foreign food and drink do you like? 

(Đồ ăn hoặc đồ uống nước ngoài bạn thích?)

A: I like Korea Kimbap. 

(Tôi thích cơm cuộn Hàn Quốc.)

Me: What can you cook? 

(Bạn có thể nấu món gì?)

A: I can cook omelette and noodles. 

(Tôi có thể nấu trứng tráng và mì.)

2. Interview student B:

Me: What’s your favourite food? 

(Đồ ăn yêu thích của bạn là gì?)

Nhi: My favourite food is fried rice. 

(Món ăn yêu thích của tôi là cơm rang.)

Me: What’s your favourite drink? 

(Đồ uống yêu thích của bạn là gì?)

Nhi: My favourite drink is Cola. 

(Đồ uống yêu thích của tôi là Coca-Cola.)

Me: What food and or drink do you want to try? 

(Bạn muốn thử đồ ăn hoặc đồ uống nào?)

Nhi: I want to try beefsteak. 

(Tôi muốn thử bò bít tết.)

Me: What foreign food and drink do you like? 

(Đồ ăn hoặc đồ uống nước ngoài bạn thích?)

Nhi: I like hamburgers.

(Tôi thích bánh mì kẹp thịt.)

Me:  What can you cook? 

(Bạn có thể nấu món gì?)

Nhi: I can cook fried rice. 

(Tôi có thể nấu cơm rang.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings. 3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it. 5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to talk about a popular food and drink in your area.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 2

  1. Work in groups. Discuss the following questions 2. Listen to Minh talking about the eating habits in his area. Circle the food and drink you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).4. Make notes about the eating habits in your area. 5. Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. Use the information in 4 to help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back

  1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns. 2. Read the recipe and write sentences as in the example. 3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of. 4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Project

  1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including: 2. Then organise an exhibition of all the posters in your class. Present your poster to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences. 2. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lot of/ lots of in the blanks. 3. Fill in each blank with How many or How much. Answer the questions, using the pictures. 4. Work in pairs. Ask and answer, using the questions in 3. 5. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the recipes.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí