Grammar Unit 9 Tiếng Anh 7 Global Success

Tải về

Ngữ pháp: câu hỏi Yes/ No Unit 9 Tiếng Anh 7 Global Success

Yes/No questions (Câu hỏi Yes/No)

- Câu hỏi Yes/No cần câu trả lời hoặc là Yes hoặc là No.

- Chúng ta hình thành câu hỏi Yes/No với một trợ động từ (be, do hoặc have) hoặc với động từ khuyết thiếu. Chúng ta đặt trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu trước chủ ngữ.

- Cấu trúc: Be/ Do/ Have/ Modals + S + (V)…?

- Ví dụ:

+ Are you eating moon cakes? – Yes, I am.

(Bạn đang ăn bánh trung thu à? – Vâng.)

+ Did they eat moon cakes at the festival last year? – No, they didn’t.

(Họ đã ăn bánh trung ở lễ hội năm ngoái à? – Không.)

+ Can he eat all these moon cakes? – Yes, he can.

(Anh ấy có thể ăn tất cả bánh trung thu này không? – Vâng, anh ấy có thể.)

- Chúng ta không sử dụng trợ động từ khi chúng ta sử dụng “be” như động từ chính.

Ví dụ: Is that your Christmas present? – Yes, it is.

(Kia là quà Giáng sinh của bạn à? – Đúng vậy.)


Bình chọn:
4.6 trên 33 phiếu
Tải về
 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again. Who did the following activities? Tick (✓) the correct column. Sometimes you need to tick both. 3. Write a word or phrase from the box under each picture. 4. Fill in each blank with a word or phrase from 3. You may have to change the form of the word or phrase. 5. QUIZ What festival is it?

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 A Closer Look 1

  1. Write under each picture a festival name from the box. 2. Complete the table below with the phrases from the box. 3. Fill in each blank with a word or phrase from the box. 4. Listen and repeat. Then underline the stressed syllable in each word 5. Listen and repeat the sentences. Underline the stressed syllables in the bold words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 A Closer Look 2

  1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb. 2. Change the sentences into Yes / No questions. 3. Match the questions in column A with their answers in column B. 4. Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below. 5. GAME Festival mystery Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes / No questions to find out what the festival is.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in groups. Make a similar conversation for each situation below. 3. Listen to Mark talking about festival symbols. Fill in each blank with ONE word. 4. Work in pairs. Match each festival with its symbol and meaning. 5. Work in groups. Choose a festival and talk about its symbol(s) and meaning.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures. Which events do you think happen at the Twins Day Festival? 2. Match each word from the email in 1 with its meaning. 3. Read the email again. Complete each sentence with no more than TWO words. 4. Match the questions and answers about a festival someone joined. 5. Work in pairs. Ask and answer about a festival you and your friend joined, using the questions in 4 as cues. Tell the class about the festival your partner joined.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.