Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2


1. Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner. 2. Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. 3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). 4. Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. 5. Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival. Use the notes in 4.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner.

(Hãy nhìn con vật bên dưới. Thảo luận các câu hỏi sau đây với một bạn cùng lớp.)

1. What is it? 

2. What festival is it a part of?


Lời giải chi tiết:

1. What is it? 

(Nó là con gì?)

- It's a turkey.

 (Nó là gà tây.)

2. What festival is it a part of?

 (Nó là một phần của lễ hội nào?)

- It is a part of Thanksgiving.

 (Nó là một phần của Lễ Tạ ơn.)


Bài 2

2. Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. 

(Bây giờ hãy nghe Mark kể về cách gia đình anh ấy tổ chức một lễ hội. Kiểm tra câu trả lời của bạn.)


Bài 3

3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). 

(Hãy nghe lại và quyết định xem các câu dưới đây đúng (T) hay sai (F).

 

T

F

1. Only people from the USA celebrate Thanksgiving.

 

 

2. People celebrate it on the third Thursday of November.

 

 

3. Family members and friends usually gather to have a feast.

 

 

4. In his family, only adults prepare the feast.

 

 

5. Cornbread is one of the traditional dishes.

 

 

6. After the feast, they play board games.

 

 

Bài 4

Writing

4. Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers.

(Hãy nghĩ về một lễ hội mà gia đình bạn thường tổ chức. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của bạn.)

- What festival is it? (Đó là lễ hội gì?)

- When do you celebrate it? (Khi nào bạn tổ chức nó?)

- What activities does your family do? (Gia đình bạn tổ chức những hoạt động gì?)

- What food does your family eat? (Gia đình bạn ăn những món ăn gì?)

- Do you like the festival? Why or why not? (Bạn có thích lễ hội đó không? Tại sao có hoặc tại sao không?)


Lời giải chi tiết:

- The festival I love is Tet holiday.

 (Lễ hội mình yêu thích là Tết.)

- We often celebrate it once every year in some days from the end of the twelveth lunar month to celebrate an upcoming year. 

(Chúng mình thường tổ chức lễ mỗi năm một lần trong một vài ngày từ cuối tháng mười hai âm lịch để kỷ niệm một năm sắp tới.)

- Chung Cake is the traditional food associated with Tet holiday. 

(Bánh Chưng là món ăn truyền thống gắn liền với ngày Tết.)

- I wholeheartedly like the festival due to the fact that at Tet, my family have a chance to reunite and I am given lucky money in red envelops.

 (Mình rất thích lễ hội này vì Tết đến gia đình có dịp đoàn tụ và mình được nhận lì xì trong phong bao đỏ.)


Bài 5

 5. Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival. Use the notes in 4.

(Bây giờ hãy viết một email khoảng 70 từ để nói với Mark về lễ hội. Sử dụng các ghi chú trong bài tập 4.)

New Message

From: 

To:

Subject:

Dear Mark,

How are you? I'm going to tell you about _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,


Lời giải chi tiết:

Dear Mark,

How are you? I'm going to tell you about Tet holiday in Vietnam, my favourite festival. We often celebrate it once every year on some days from the end of the twelfth lunar month to celebrate an upcoming year. Chung Cake is the traditional food associated with Tet holiday. I wholeheartedly like the festival due to the fact that at Tet, my family has a chance to reunite and I am given lucky money in red envelopes. 

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

(Mark thân mến,

Bạn khỏe không? Mình sẽ kể cho bạn nghe về ngày Tết của mình ở Việt Nam, cũng là lễ hội yêu thích của mình. Chúng mình thường tổ chức lễ hội này mỗi năm một lần vào một số ngày từ cuối tháng mười hai âm lịch để ăn mừng một năm sắp tới. Bánh Chưng là món ăn truyền thống gắn liền với ngày Tết. Mình rất thích lễ hội này vì Tết đến gia đình có dịp đoàn tụ, và mình được nhận lì xì trong phong bao đỏ.

Mình hy vọng một ngày nào đó bạn có thể tham gia lễ hội này với chúng mình.

Thân ái,)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking back

  1. Circle the correct words or phrases in brackets. 2. Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. 3. Choose the correct question A or B. 4. Answer the following questions about yourself.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Project

  1. Think of a new festival that you would like to celebrate. Discuss the following points: 2. Draw pictures of the new festival or cut out pictures from magazines. 3. Present your festival to the class. 4. Vote for the best festival.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures. Which events do you think happen at the Twins Day Festival? 2. Match each word from the email in 1 with its meaning. 3. Read the email again. Complete each sentence with no more than TWO words. 4. Match the questions and answers about a festival someone joined. 5. Work in pairs. Ask and answer about a festival you and your friend joined, using the questions in 4 as cues. Tell the class about the festival your partner joined.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 9 A Closer Look 2

  1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb. 2. Change the sentences into Yes / No questions. 3. Match the questions in column A with their answers in column B. 4. Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below. 5. GAME Festival mystery Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes / No questions to find out what the festival is.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.