Ôn tập chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Bình chọn:
4.4 trên 87 phiếu
Câu 10 trang 64 SGK Hình học 10 Câu 10 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 10 trang 64 SGK Hình học 10. Tam giác ABC vuông ở A và có góc B = 500. Hệ thức nào sau đây là sai:

Xem chi tiết
Câu 11 trang 64 SGK Hình học 10 Câu 11 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 11 trang 64 SGK Hình học 10. Trong các kết quả sau đây, hãy chọn kết quả đúng.

Xem chi tiết
Câu 12 trang 64 SGK Hình học 10 Câu 12 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 12 trang 64 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = AC = 30 cm. Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại G. Diện tích tam giác GFC là:

Xem chi tiết
Câu 13 trang 64 SGK Hình học 10 Câu 13 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 13 trang 64 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 13cm. Gọi góc ABC = α và góc ACB = β. Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh α và β.

Xem chi tiết
Câu 14 trang 64 SGK Hình học 10 Câu 14 trang 64 SGK Hình học 10

Giải bài 14 trang 64 SGK Hình học 10. Cho góc xOy = 300. Gọi A và B là hai điểm di động lần lượt trên Ox và Oy sao cho AB = 1

Xem chi tiết
Câu 15 trang 65 SGK Hình học 10 Câu 15 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 15 trang 65 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết
Câu 16 trang 65 SGK Hình học 10 Câu 16 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 16 trang 65 SGK Hình học 10. Đường tròn tâm O bán kính R = 15cm. Gọi P là một điểm cách tâm O một khoảng PO = 9cm. Dây cung đi qua P và vuông góc với PO có độ dài là:

Xem chi tiết
Câu 17 trang 65 SGK Hình học 10 Câu 17 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 17 trang 65 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có AB = 8cm, AC = 18cm và có diện tích bằng 64cm2. Giá trị sinA là:

Xem chi tiết
Câu 18 trang 65 SGK Hình học 10 Câu 18 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 18 trang 65 SGK Hình học 10. Cho hai góc nhọn α và β phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

Xem chi tiết
Câu 19 trang 65 SGK Hình học 10 Câu 19 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 19 trang 65 SGK Hình học 10. Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng?

Xem chi tiết
Câu 20 trang 65 SGK Hình học 10 Câu 20 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 20 trang 65 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào dưới đây là sai?

Xem chi tiết
Câu 21 trang 65 SGK Hình học 10 Câu 21 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 21 trang 65 SGK Hình học 10. Tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 7cm, CA = 9cm. Giá trị của cos A là:

Xem chi tiết
Câu 22 trang 65 SGK Hình học 10 Câu 22 trang 65 SGK Hình học 10

Giải bài 22 trang 65 SGK Hình học 10. Cho hai điểm A(1, 2) và B (3,4)

Xem chi tiết
Câu 23 trang 66 SGK Hình học 10 Câu 23 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 23 trang 66 SGK Hình học 10. Cho hai vecto ...

Xem chi tiết
Câu 24 trang 66 SGK Hình học 10 Câu 24 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 24 trang 66 SGK Hình học 10. Cho hai điểm M= (1, -2) và N = (-3, 4). Khoảng cách giữa hai điểm M và N là:

Xem chi tiết
Câu 25 trang 66 SGK Hình học 10 Câu 25 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 25 trang 66 SGK Hình học 10. Trong các cách phát biểu sau đây, hãy chọn cách phát biểu đúng.

Xem chi tiết
Câu 26 trang 66 SGK Hình học 10 Câu 26 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 26 trang 66 SGK Hình học 10. Tam giác ABC có A = (10, 5), B = (3, 2), C = (6, -5). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết
Câu 27 trang 66 SGK Hình học 10 Câu 27 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 27 trang 66 SGK Hình học 10. Tam giác ABC vuông cân tại A và nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính R. Gọi R là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Xem chi tiết
Câu 28 trang 66 SGK Hình học 10 Câu 28 trang 66 SGK Hình học 10

Giải bài 28 trang 66 SGK Hình học 10. Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, BC = 15cm. Khi đó đường trung tuyến AM của tam giác có độ dài là:

Xem chi tiết
Câu 29 trang 67 SGK Hình học 10 Câu 29 trang 67 SGK Hình học 10

Giải bài 29 trang 67 SGK Hình học 10. Tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c và có diện tích S.

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài