Giải bài 20.1 trang 69 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tổ chức cơ thể đa bào được sắp xếp thành năm cấp độ theo sơ đồ dưới đây: 

a) Gọi tên các cấp độ tổ chức của cơ thể đa bào từ (1) đến (5) với các gợi ý sau: Cơ thể mô, cơ quan, tế bào, (5) hệ cơ quan.

b) Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là

A. hệ cơ quan. 

B. Cơ quan. 

C. mô. 

D. tế bào.

c) Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là

A. tế bào. 

B. mô.

C. cơ quan.

D. hệ cơ quan.

d) Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ của năm cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào từ nhỏ đến lớn.

Lời giải chi tiết

a) (1) tế bào, (2) mô, (3) cơ quan, (4) hệ cơ quan, (5) cơ thể. 

b) Đáp án D. 

c) Đáp án C. 

d) Tế bào - Mô –Cơ quan Hệ cơ quan – Cơ thể.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài