Đề số 57 - Đề thi thử THPT Quốc gia Vật lí


Đề bài

Câu 1: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 200cos(100πt)V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch xấp xỉ bằng.

A.100V.                                  B. 200V.

C. 141V.                                 D. 280V.

Câu 2:Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32cm trong không khí dòng điện chạy trên 1 là I1 = 5A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1A ngược chiều với I1.  Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8cm. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:

A.1,2.10-5T.                             B. 1,3.10-5T.

C. 1,1,10-5T.                            D. 1,0.10-5T.

Câu 3:Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38µm đến 0,76µm. Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và 1eV = 1,6.10-19J.  Các photon của ánh sáng nàu có năng lượng nằm trong khoảng

A.từ 2,62eV đến 3,27eV.

B. từ 1,63eV đến 3,27eV.

C. từ 2,62eV đến 3,11eV.

D. từ 1,63eV đến 3,11eV.

Câu 4:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64 µm và λ2 = 0,48 µm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó gần nó nhất là:

A.3,6mm.                                B. 4,8mm.

C. 2,4mm.                               D. 1,2mm.

Câu 5:Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình uA = Acos(100πt); uB = Bcos(100π). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. I là trung điểm của AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM = 5cm và IN = 6,5cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại là cùng pha với I là

A.7                                          B. 6

C. 4                                         D. 5

Câu 6:Một sóng cơ lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn 7λ/3(cm) (λ là bước sóng). Sóng truyền với biên độ A không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng uM=3cos2πt (uM tính bằng cm, t tính bằng giây. Vào thời điểm t1 tốc độ dao động của phần tử M là 6π (cm/s) thì tốc độ dao động của phần tử N là

A.3π (cm/s).                B. 4π (cm/s).

C. 6π (cm/s).               D. 0,5π (cm/s).

Câu 7:Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều một điện áp u=100cos(100πt+π/2) V thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i=100cos(100πt+π/6) mA. Công suất tiêu thụ trong mạch là

A.2,5W.                                  B. 5W.

C. 2,5kW.                               D. 5kW.

Câu 8:Tốc độ truyền âm trong một môi trường sẽ

A.Có giá trị cực đại khi truyền trong chân không.

B. Giảm khi khối lượng của môi trường tăng.

C. Có giá trị như nhau với một môi trường.

D.. Tăng khi độ đàn hổi của môi trường càng lớn

Câu 9:Một tia sáng tới vuông góc với mặt bên của một lăng kính có chiết suất n=\(\sqrt 2 \)và góc chiết quang A=300. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:

A.D =130.                                B.D=220.

C. D=50.                                   D.D=150.

Câu 10:Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x=5cos(2πt) cm. Tọa độ của chất điểm t=1,5s là

A. x=-5cm.                               B. x=1,5cm.

C. x=0cm.                               D. x=5cm.

Câu 11:Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm và vật nhỏ có khối lượng 10g mang điện tích q=+6.10.-6 C, được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà vecto cường độ điện trường có độ lớn E=104V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g=10m/s2, π=3,14. Chu kì dao động điều hòa của con lắc là

A.0,58 s.                                  B. 1,40 s.

C. 1,99 s.                                 D. 1,11 s.

Câu 12:Công thoát electron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1=0,18 µm, λ2=0,21 µm và λ3=0,35 µm . Biết hằng số Plăng h=6,625.10-34 J.s, c=3.108m/s. Đối với kim loại nói trên, các bức xạ gây ra hiện tượng quang điên gồm:

A.Hai bức xạ (λ1 và λ2).

B. Cả ba bức xạ (λ1 , λ2  và λ3).

C. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.

D. Chỉ có bức xạ λ1.

Câu 13:Cho một thấu kính hội tụ có hai mặt giống nhau bán kính 10cm, chiết suất của thủy tinh làm thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,60 và 1,69. Để cho tiêu điểm ứng với các tia màu tím trùng với tiêu điểm ứng với các tia màu đỏ người ta ghép sát với thấu kính hội tụ nói trên một thấu kính phân kỳ có hai mặt giống nhau và có cùng bán kính là 10cm, nhưng thấu kính phân kỳ này làm bằng một loại thủy tinh khác. Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là:

A.nt = nđ + 0,09.

B. nđ = nt - 0,09.

C. nđ= nt + 0,09

D. n t= nđ + 0,9.

Câu 14:Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Tại thời điểm vật chuyển động qua vị trí có li độ x, khi đó vật có gia tốc là a. Mối liên hệ giữa x, a, ω và A là

A.x=-ω2

B.\({A^2} = {x^2} + \dfrac{{{a^2}}}{{{\omega ^4}}}\)

C.\({A^2} = {x^2} + {\left( {\dfrac{a}{\omega }} \right)^2}\)

D. a=-ω2x.

Câu 15:Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều tần số 50Hz, khi đó thấy các điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử R,L,C lần lượt bằng 30V, 60V, 20V. Điện áp hiệu D.ụng giữa hai đầu đoạn mạch và hệ số công suất của mạch lần lượt là

A.60V; 0,75.                           B. 70V; 0,5.

C. 110V; 0,8.                          D. 50V; 0,6.

Câu 16:Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ  4,0.1014Hz đến 7,5.1014Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108  m/s. dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

A.Vùng tia hồng ngoại.

B. Vùng tia tử ngoại.

C. Vùng ánh sáng nhìn thấy.

D. Vùng tia Rơnghen.

Câu 17:Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng λ=2m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền dao động cùng pha nhau là

A.0,5 m.                                  B. 1,5 m.

C. 2 m.                                    D. 1 m.

Câu 18:Một vật khối lượng m=200g, dao động điều hòa có phương trình dao động x=10.cos(5πt)cm. Lấy π2=10. Cơ năng trong dao động điều hòa của vật bằng

A.500 J.                                   B. 250 J.

C. 500 mJ.                               D. 250 mJ.

Câu 19:Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1 kg và một lò xo có độ cứng 1600 N/m. Khi quả nặng ở VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2 m/s. Biên độ dao động của quả nặng là:

A.A=5cm.                   B. A=0,125m.

C. A=5m.                    D. A=0,125cm.

Câu 20:Một mạch dòng điện LC gồm tụ điện C=8nF và cuộn cảm L=2mH. Nạp điện cho tụ điện đến điện áp 6V rồi cho phóng điện qua cuộn cảm. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng

A.12A.                                    B. 17mA.

C. 8,5mA.                   D. 12mA.

Câu 21:Mạch dao động điện từ lí tưởng, gồm tụ điện có điện dụng C và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Tần số D.ao động của mạch là

A.\(2\pi \sqrt {LC} \)                          B.\(\dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

C.\(\dfrac{{\sqrt {LC} }}{{2\pi }}\)                            D.\(\dfrac{{2\pi }}{{\sqrt {LC} }}\)

Câu 22:Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua. Hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với nhau qua d.ây. Kết luận nào sau đây không đúng?

A.Cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau.

B. Vectơ cảm ứng từ tại M và N bằng nhau.

C. M và N đều nằm trên một đường sức từ.

D. Cảm ứng từ tại M và N có độ lớn bằng nhau.

Câu 23:Kim loại làm bằng  catot của tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0. Chiếu lần lượt tới bề mặt catot hai bức xạ có bước sóng λ1=0,4µm và λ2=0,5µm  thì vận tốc ban đầu cực đại của các quàn electron bắn ra khác nhau 1,5 lần. Cho biết năng lượng của một photon khi chiếu tới bề mặt catot của tế bào quang điện thì bị hấp thụ hoàn toàn, năng lượng đó dùng để cung cấp cho electron ở bề mặt công thoát và cung cấp cho electron đó một động năng ban đầu cực đại. Giới hạn quang điện λ0

A.0,6µm.                                 B. 0,625µm.

C. 0,775µm.                            D. 0,25µm.

Câu 24:Một đoạn dây dẫn thẳng dài 6cm có dòng điện I=5A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,5T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F=7,5.10-2N. Góc α hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là:

A.300.                                      B. 600.

C. 0,50.                                    D. 900.

Câu 25:Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60µm. Năng lượng của photon ánh sáng này bằng

A.4,07eV.                               B.3,34eV.

C. 5,14eV.                              D. 2,07eV.

Câu 26:Trong dao động điều hòa, các cặp đại lượng nào sau đây biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ?

A.Li độ và thế năng.

B. Vân tốc và động năng.

C. Li độ và động năng.

D. Thế năng và động năng.

Câu 27:Đặt điện áp xoay chiều  \(u = U\sqrt 2 \cos (2\pi ft)(V)\) (U không đổi, f có thẻ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm đoan mạch AM chứa cuộn cảm thuần L, đoạn mạch MN chứa điện trở thuần R và đoạn mạch NB chứa tụ C sao cho 0,22L=R2C. Khi f=30\(\sqrt {11} \) Hz  thì UAN đạt giá trị cực đại. Khi f=f1 và f=f2=3f1/\(\sqrt {14} \) Hz thì điện áo hiệu dụng hai đầu MB có cùng giá trị. Giá trị của f1 gần với giá trị nào nhất sau đây?

A.100Hz.                                B. 180Hz.

C. 50Hz.                                 D. 110Hz.

Câu 28:Cho một tia sáng đi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới:

A.i < 490.                                 B. i > 490.

C. i > 430.                                D. i >420.

Câu 29:Từ thông Ф qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1s từ thông tăng từ 0,6Wb đến 1,6WB. Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:

A.16V.                                                B. 6V.

C. 10V.                                   D. 22V.

Câu 30:Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A. 0,48 µm.                             B. 0,60 µm.

C. 0,76 µm.                             D. 0,40 µm.

Câu 31:Đơn vị của từ thông là

A. Tesla (T).                            B. Ampe (A).

C. Vêbe (WB).                        D. Vôn (V)

Câu 32:Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 450nm và λ2 = 600nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5mm và 22mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

A. 5.                                        B. 3.

C. 2.                                        D. 4.

Câu 33:Một máy phát điện xoay chiều một pha sản xuất ra suất điện động có biểu thức \(e = 1000\sqrt 2 \sin 100\pi tV\) . Nếu rô to quay 600 vòng/phút thì số cặp cực là

A. p = 10.                                B. p = 5.

C. p = 4.                                  D. p = 8.

Câu 34:Một ống dây có hệ số tự cảm L = 10mH. Khi có dòng điện chạy qua ống, ống dây có năng lượng 0,08 J. Cường độ dòng điện trong ống dây bằng:

A. 16,0 A.                               B. 8,0 A.

C. 2,8 A.                                 D.4,0 A.

Câu 35:Đối với máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực từ, rô to quay với tốc độ n(vòng/ giây) thì tần số f (Hz) của dòng điện được tính theo công thức

A. f = n.p.                               B. f = 60n/p.

C. f = np/60.                           D. f = n/p

Câu 36:Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 30μH, một tụ điện có C = 3000pF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1Ω. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất      

A.0,18 W                                B. 1,8 mW.

C. 1,8 W.                                D. 5,5 mW

Câu37:Về sự truyền sóng cơ, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chỉ truyền được trong môi trường không khí.

B. Trong môi trường rắn, lỏng, khí.

C. Trong môi trường chân không.

D. Chỉ truyền được trên vật rắn và mặt thoáng chất lỏng.

Câu 38:Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J

A. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.

B. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng.

C. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó.

D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó.

Câu 39:Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

B. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Với thấu kính phần kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.

D. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.

Câu 40:Đặt một điện áp xoay chiều \(u = 220\sqrt 2 \cos \left( {100\pi } \right)V\) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 110 Ω, L và L có thể thay đổi được. Khi hệ số công suất của đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 460 W                                B. 172,7 W

C. 115 W                                D. 440 W

Lời giải chi tiết

1.C 9.D 17.C 25.D 33.B
2.A 10.A 18.D 26.D 34.D
3.B 11.D 19.A 27.A 35.A
4.C 12.A 20.D 28.B 36.B
5.D 13.D 21.B 29.C 37.B
6.A 14.D 22.B 30.B 38.C
7.A 15.D 23.B 31.C 39.C
8.D 16.C 24.A 32.B 40.D

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.