Communication trang 63 Unit 12 Tiếng Anh 7 mới


Look at the pictures and discuss

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

COMMUNICATION

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Look at the pictures and discuss.

(Nhìn vào những bức tranh và thảo luận)

1. what places they are.

2. how they are different

Make a list of your ideas and share them with your class.

(Lên danh sách ý tưởng của bạn và chia sẻ với cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

 

 

Picture 1

Picture 2

What places they are. 

(Những nơi này là những nơi nào)

modern city, big city

(thành phố hiện đại, thành phố lớn)

village in the desert

(làng trong sa mạc) 

How they are different.

(Chúng khác nhau như thế nào)

Modern city is beautiful with many cars and buildings. There are also some bridges. The population is so dense.

(Thành phố hiện đại rất đẹp với nhiều xe và tòa nhà. Có cả những chiếc cầu. Dân số đông đúc.

Desert is poor. There are few people and vehicles. 

(Sa mạc ngèo. Có ít người và phương tiện)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Match the words below with the places in 1.

(Nối những từ bên dưới với những nơi trong phần 1)

poor healthcare

high living standards

clean water

densely populated

good education

crime

malnutrition

hunger

Lời giải chi tiết:

- Big city: high living Standard, clean water, densely-populated, good education, crime.

(Thành phố lớn: tiêu chuẩn sống cao, nước sạch, mật độ dân cư đông, giáo dục tốt, tội phạm.)

- Desert: poor healthcare, crime, malnutrition, hunger.

(Sa mạc: chăm sóc y tế nghèo nàn, tội phạm, suy dinh dưỡng, đói.) 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Read the information about the two places.  

(Đọc thông tin bên dưới về hai nơi)

Mauritania, the desert nation in Africa

Area: 1,030,700 km2

Population: over three million

Density: three/km2

Economy: mainly agriculture

Healthcare: poor, high infant death rate

Problems: three quarters desert, slavery, child labour, hunger

Unusual fact: obese women are considered beautiful

Hong Kong

Area: 1,104 km2

Population: over seven million

Density: over six thousand/km2

Economy: mainly service industry and tourism

Healthcare: one of the best healthcare systems in the world

Problems: overcrowded, crime

Unusual fact: most skyscrapers in the world

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mauritania, quốc gia hoang mạc ở châu Phi.

Diện tích: l,030,700km2 (quốc gia lớn thứ 29 thế giới)

Dân số: hơn 3 triệu người Mật độ dân: 3 người/km2 Kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp

Chăm sóc y tế: nghèo nàn, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao

Những vấn đề: 3/4 diện tích là hoang mạc, nô lệ, lao động trẻ em, đói.

Sự việc không bình thường: phụ nữ béo được xem là xinh đẹp.

Hồng Kông

Diện tích: 1,104 km2

Dân số: hơn 7 triệu dân

Mật độ: hơn 6.000 người/km2

Kinh tế: công nghiệp dịch vụ và du lịch

Chăm sóc y tế: một trong những hệ thống y tế tốt nhất trên thế giới

Những vấn đề: quá đông đúc, tội phạm 

Sự việc không bình thường: Có nhiều tòa nhà trọc trời nhất thế giới

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places.

(Làm theo cặp. Sử dụng thông tin được cho trong phần 3 để nói về những cách mà hai nơi khác nhau)

Example:

The population of Mauritania is very small, only over three milion people. Hong Kong is much larger. It has more than seven milion people.


Lời giải chi tiết:

- The population of Mauritania is very small, with only over three million people. Hong Kong is much larger. It has more than 7 million people. 

- The area of Mauritania is very large, 1.030.700km2. Hong Kong is smaller, it is only 1.104km2

- The main economy is agriculture in Mauritania. Hong Kong has a service industry and tourism for the economy. 

- The healthcare of Mauritania is very poor while Hong Kong’s healthcare is very good. Hong Kong has to face overpopulation and crime while Mauritania has to face slavery, child labour and hunger.

Tạm dịch:

- Dân số ở Mairitania rất nhỏ, chỉ hơn 3 triệu người. Hồng Kông lớn hơn. Nó có hơn 6 triệu người.

- Diện tích Mauritania rất lớn, 1.030.700km2. Hồng Kông nhỏ hơn, nó chỉ 1.104km2.

- Nền kinh tế chính ở Mauritania là nông nghiệp. Hồng Kông có ngành công nghiệp dịch vụ và du lịch cho nền kinh tế.

- Dịch vụ y tế của Mauritania thì rất nghèo nàn trong khi của Hồng Kông lại rất tốt. Hồng Kông phải đối mặt với sự quá tải về dân số và tội phạm trong khi Mauritania phải đối mặt với chế độ nô lệ, lao động trẻ em và nạn đói.

Từ vựng

- density (n): mật độ dân số

-  economy (n): kinh tế

- obese (adj): béo

- industry (n): công nghiệp

- tourism (n): du lịch

- skyscraper (n): tòa nhà trọc trời 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 236 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí