A Closer Look 2 trang 51 Unit 5 Tiếng Anh 7 mới


Danh từ nào sau đây đếm được và không đếm được? Cụm từ nào mà bạn có thể sử dụng cùng với những danh từ không đếm được?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Which of the following nouns are countable and which are uncountable? Which phrases can you use with the uncountable nouns? (You may use a dictionary to help you.)

(Danh từ nào sau đây đếm được và không đếm được? Cụm từ nào mà bạn có thể sử dụng cùng với những danh từ không đếm được?)

Lời giải chi tiết:

Countable noun

(Danh từ đếm được)

Uncountable noun

(Danh từ không đếm được)

banana , apple 

(chuối, táo)

bread , beef , pepper, pork , turmeric , spinach 

(bánh mì, thịt bò, tiêu, thịt heo, nghệ, rau chân vịt)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Game: GIVE ME AN EGG! One team says words related to food or drink. The other team adds some or a/an.

(Một đội nói ra những từ liên quan đến thức ăn hoặc thức uống. Một đội khác thêm some hoặc a/an.)

Example: (Ví dụ)

Team 1: egg (Nhóm 1: trứng)

Team 2: an egg (Nhóm 2: 1 quả trứng)

Team 1: flour (Nhóm 1: bột)

Team 2: some flour (Nhóm 2: một ít bột)

Lời giải chi tiết:

Team 1: milk (Đội 1: sữa)

Team 2: some milk (Đội 2: một ít sữa)

Team 1: potato (Đội 1: khoai tây)

Team 2: a potato (Đội 2: một củ khoai tây)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Fill the blanks with a/an, some, or any in the following conversation.

(Điền vào chỗ trống với a/an, some hoặc any trong bài đàm thoại sau.)

Mi: Let's have dinner.

Phong: Good idea! Is there (1)                 rice?

Mi: No, there isn't, but there are (2)                 noodles.

Phong: OK. Let's have noodles with (3)                beef or pork.

Mi: Ah, there's a problem.

Phong: What is it?

Mi: There isn't (4)                beef or pork left.

Phong: Oh, I have (5)                cheese sandwich and (6)                 apple in my bag.

Mi: That's not enough for both of us, Phong!

Lời giải chi tiết:

1. any

2. some

3. some

4. any

5. a

6. an

Mi: Let’s have dinner.

(Chúng ta ăn tối nào.)

Phong: Good idea! Is there (1) any rice?

(Ý kiến hay! Còn chút cơm nào không?)

Mi: No, there isn’t, but there are (2) some noodles.

(Không có, chỉ có ít mì thôi.)

Phong: OK. Let’s have noodles with (3) some beef or pork.

(Được thôi. Chúng ta hãy ăn mì với thịt bò hoặc thịt heo.)

Mi: Ah, there’s a problem.

(À, có vấn đề rồi.)

Phong: What is it?

(Cái gì vậy?)

Mi: There isn’t (4) any beef or pork left.

(Không còn thịt bò hay thịt heo gì cả.)

Phong: Oh, I have (5) a cheese sandwich and (6) an apple in my bag.

(Ồ, mình có một cái sandwich phô mai và một trái táo trong túi.)

Mi: That’s not enough for both of us, Phong!

(Nhiêu đó không đủ cho cả hai chúng ta rồi Phong à!)

Giải thích:

(1) any được sử dụng với danh từ không đếm được và trong câu hỏi 

(2) some được sử dụng với danh từ đếm được và trong câu khẳng định 

(3) some được sử dụng với danh từ đếm được và trong câu khẳng định 

(4) any được sử dụng với danh từ không đếm được và trong câu phủ định 

(5) a được sử dụng trước danh từ số ít 

(6) an được sử dụng trước danh từ số ít bắt đầu với nguyên âm 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Fill each blank with How many or How much.

(Điền vào chỗ trống với How much hoặc How many.)

1.  ___________apples are there in the fridge?

2.  ___________pepper do you want?

3.  ___________bananas are there on the table?

4.  ___________sandwiches are there in your bag?

5.  ___________water is there in the bottle?

Phương pháp giải:

How many + danh từ số nhiều

How much + danh từ không đếm được

Lời giải chi tiết:

1. How many

2. How much

3. How many

4. How many

5. How much

 

1. How many apples are there in the fridge?

(Có bao nhiêu trái táo trong tủ lạnh?)

2. How much pepper do you want?

(Bạn muốn bao nhiêu tiêu?)

3. How many bananas are there on the table?

(Có bao nhiêu quả chuối ở trên bàn?)

4. How many sanwiches are there in your bag?

(Có bao nhiêu cái bánh sandwich trong túi bạn?)

5. How much water is there in the bottle?

(Còn bao nhiều nước trong chai?)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Work in pairs. Use the suggested words to make questions with How many/How much, then interview your partner.

(Làm theo cặp. Sử dụng những từ được đề nghị để làm thành câu hỏi với How many/ How much, sau đó phỏng vấn bạn học của em.)

Example:

milk/drink/every morning

How much milk do you drink every morning?

(Mỗi buổi sáng bạn uống bao nhiêu sữa?)

1. water/drink/every day?

2. rice/eat/for dinner?

3. vegetables/eat/every day?

4. apples/eat/every day?

Lời giải chi tiết:

1. How much water do you drink every day?

(Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày?)

2. How much rice do you eat for dinner?

(Bạn ăn bao nhiêu cơm cho bữa tối?)

3. How many vegetables do you eat every day?

(Bạn ăn bao nhiêu rau xanh mỗi ngày?)

4. How many apples do you eat every day?

(Bạn ăn bao nhiêu táo mỗi ngày?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình chọn:
4.5 trên 636 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí