SGK Tiếng Anh lớp 7 Mới Unit 10: Sources of Energy - Những nguồn năng lượng

A Closer Look 2 trang 41 Unit 10 tiếng Anh 7 mới


Complete the sentences using the future continuous form of the verbs in brackets.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A CLOSER LOOK 2

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Complete the sentences using the future continuous form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành những câu sử dụng thì tương lai tiếp diễn của những động từ trong ngoặc) 

1. On Sunday, they (put)___________ solar panels on the roof of our house to get power.

2. At 9 o'clock on Monday, we (take) ___________ a test on sources of energy.

3. At this time next week, my dad (install) ___________  new glass in the windows to stop heat escaping

4. By 2020, people in Viet Nam (spend) ___________ a lot of money on heating.

5. By the middle of the 21st century, people in developing countries (use) ___________ energy from the sun, the wind, and the water.

Phương pháp giải:

Cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn:

- Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

- Dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai.

- Hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai

- Hành động sẽ xảy ta như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu

Cấu trúc: S + will be V-ing

Lời giải chi tiết:

1. will be putting

(Vào thứ Bảy, họ đặt những tấm pin mặt trời lên mái nhà của chúng tôi để lấy năng lượng.)           

2. will be taking

(Lúc 9 giờ thứ Hai, chúng tôi sẽ thực hiện một bài kiểm tra về các nguồn năng lượng.)         

3. will be installing

(Lúc này vào tuần tới, cha tôi sẽ lắp kính mới vào cửa sổ để ngăn nhiệt thoát ra ngoài.)

4. will be spending

(Khoảng năm 2020, những người ở Việt Nam sẽ dành nhiều tiền để sưởi ấm.)          

5. will be using

(Khoảng giữa thế kỷ 21, người ở những quốc gia phát triển sẽ sử dụng năng lượng từ mặt trời, gió, và nước.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Write what these students will be doing tomorrow afternoon.

(Viết những gì mà học sinh sẽ làm vào chiều ngày mai)

Phương pháp giải:

Các hành động sẽ xảy ra như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu nên sẽ sử dụng thì tương lai tiếp diễn.

Cấu trúc: S +wil be V-ing

Lời giải chi tiết:

1. Jenny will be giving a talk about saving energy.

(Jenny sẽ có một bài nói về tiết kiệm năng lượng.)

2. Helen will be putting solar panels in the playground.

(Helen sẽ đặt những tấm pin mặt trời ở sân chơi.)  

3. Susan will be checking cracks in water pipes.

(Susan sẽ kiểm tra những vết nứt trong những ống nước.) 

4. Jake will be putting low energy light bulbs in the classrooms.

(Jake sẽ đặt những bóng đen tròn năng lượng thấp trong góc lớp học.) 

5. Kate will be showing a film on types of renewable energy sources.

(Kate sẽ chiếu một phim về những nguồn năng lượng có thể phục hồi.) 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Complete the conversation with the verbs in brackets. Use either the future simple or the future continuous tense

(Hoàn thành bài đàm thoại với những động từ trong ngoặc đơn. Sử dụng thì tương lai đơn hoặc thì tương lai tiếp diễn)

Tom: What will we do to save electricity, Dad?

Tom's dad: First, we (1. watch)_________ less TV

Tom: _________we (2. put) _________solar panels on our roof for the heating and hot water?

Tom's dad: Yes, and this time next week, we (3. have) _________a free solar shower.

Tom: What about transport? I mean, how we (4. travel) _________to school and to work?

Tom's dad: Well, we won't use our car. We (5. walk or cycle) _________to cut air pollution.

Tom: So at 7 o'clock tomorrow, you (6. cycle) _________to work, and I (7. go) _________to school on my skateboard.

Tom's dad: Great idea!

Lời giải chi tiết:

(1) will watch               

(2) Will we put                  

(3) will be having

(4) will... travel             

(5) will walk or cycle

(6) will be cycling

(7) will be going

Tạm dịch:

Tom: Chúng ta sẽ làm gì để tiết kiệm điện vậy ba?

Ba Tom: Đầu tiên, chúng ta sẽ xem ti vi ít hơn.

Tom: Chúng ta sẽ đặt những tấm pin mặt trời trên mái nhà để làm nóng nước phải không?

Ba Tom: Đúng thế, và lúc này vào tuần tới, chúng ta sẽ có vòi sen mặt trời miễn phí.

Tom: Còn về giao thông thì sao? Con muốn nói là chúng ta sẽ đi đến trường và chỗ làm bằng cách nào?

Ba Tom: À, chúng ta không sử dụng xe hơi. Chúng ta sẽ đi bộ hoặc đạp xe để giảm ô nhiễm không khí.

Tom: Vậy thì lúc 7 giờ ngày mai, ba sẽ đạp xe đến chỗ làm, và con sẽ đi đến trường bằng ván trượt.

Ba Tom: Ý kiến hay!

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Work in pairs. Tell your partner what you will be doing at the following points of time in the future

(Làm theo cặp. Nói cho bạn học về điều em sẽ làm ở những mốc thời gian sau trong tương lai)

Example: this time tomorrow

I will be learning English this time tomorrow.

Or: This time tomorrow I will be learning English.

1. tomorrow afternoon

2. this weekend

3. this time next week

4. when you are fifteen years old

Phương pháp giải:

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.  

Cấu trúc: S + will be V-ing

Lời giải chi tiết:

1. I will be going to the hospital tomorrow afternoon.

(Tôi sẽ đi đến bệnh viện vào chiều mai.)

2. Our family will be visiting the museum this weekend.

(Gia đình chúng tôi sẽ đến thăm viện bảo tàng vào cuối tuần này.) 

3. This time next week we will be doing the mid-term test.

(Giờ này tuần tới chúng tôi sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ.) 

4. What will you being doing when you are fifteen years old?

(Bạn sẽ làm gì khi bạn 15 tuổi?) 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Complete the magazine article with the passive form of the verbs below.

(Hoàn thành mục tạp chí với hình thức bị động của những động từ bên dưới) 

place

solve

provide

store

use

We are looking for cheap, clean, and effective sources of energy. These types of energy won't cause pollution or waste natural resources. Solar power is one of these energy sources. It will (1)________ freely by the sun. One percent of the solar energy that reaches the earth will be enough to provide electricity for the whole population of the world. Solar energy will (2) ________by many countries around the world. Solar panels will (3)__________on the roofs of houses and other buildings and the sun's energy will be used to heat water. The energy will (4) ________for a long time. We hope that by using solar energy the problem of the energy shortage will (5) ________.

Lời giải chi tiết:

(1) be provided

(2) be used

(3) be placed

(4) be stored

(5) be solved

Tạm dịch:

Chúng tôi đang tìm những nguồn năng lượng hiệu quả, sạch và rẻ. Những loại năng lượng này sẽ không gây ô nhiễm hoặc lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng này. Nó sẽ được cung cấp miễn phí từ mặt trời. Một phần trăm năng lượng mặt trời đến được Trái Đất sẽ đủ để cung cấp điện cho toàn bộ dân số thế giới. Năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng bởi nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Những tấm pin mặt trời sẽ được đặt trên mái nhà và những tòa nhà khác và năng lượng mặt trời sẽ được dùng để làm nóng nước. Năng lượng sẽ được trữ trong một thời gian dài. Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời, vấn đề về việc thiếu năng lượng sẽ được giải quyết.

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Task 6. Change the sentences into the passive voice.

(Thay đổi những câu thành thể bị động)

Example:

We will use low energy light bulbs.

Low energy light bulbs will be used.

1. We will use waves as an environmentally friendly energy source.

Waves will                                                           .

2. They will install a network of wind turbines to generate electricity.

A network of wind turbines will                 .

3. In the countryside, people will burn plants to produce heat.

In the countryside, plants will                     .

4. We will reduce energy consumption as much as possible.

Energy consumption will                               .

5. We will develop alternative sources of energy

Alternative sources of energy will            .

6. We will use solar energy to solve the problem of energy shortage.

Solar energy will                                               .

Lời giải chi tiết:

1. Waves will be used as an environmentally friendly energy source.

(Chúng tôi sẽ sử dụng sóng như là một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

= Sóng sẽ được dùng như một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.)

2. A network of wind turbines will be installed to generate electricity.

(Họ sẽ lắp một mạng lưới turbin gió để tạo ra điện.

= Một mạng lưới turbin gió sẽ được tạo ra điện.)

3. In the countryside, plants will be burnt to produce heat.

(Ở vùng nông thôn, người ta sẽ đốt cây để tạo ra nhiệt.

= Ở vùng nông thôn, cây sẽ được đốt để tạo ra nhiệt.)

4. Energy consumption will be reduced as much as possible.

(Chúng tôi sẽ giảm việc tiêu thụ năng lượng càng nhiều càng tốt.

= Việc tiêu thụ năng lượng sẽ được giảm càng nhiều càng tốt.)

5. Alternative sources of energy will be developed.

(Chúng ta sẽ phát triển những nguồn năng lượng thay thế.

= Những nguồn năng lượng thay tliể sẽ được phát triển.)

6. Solar energy will be used to solve the problem of energy shortage.

(Chúng ta sẽ sử dụng năng lượng mặt trời để giải quyết vấn đề của việc thiếu năng lượng.

= Năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng để giải quyết vấn đề của việc thiếu năng lượng.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Task 7. Look at the pictures. Write what will be done in the future.

(Nhìn vào những bức hình. Viết ra những gì được thực hiện trong tương lai.)

Picture 1.________________________

Picture 2.________________________

Picture 3.________________________

Picture 4.________________________

Lời giải chi tiết:

Picture 1. A hydro power station will be built in the region to increase the electricity.

(Một trạm thủy điện sẽ được xây dựng trong khu vực để tăng nguồn điện.)

Picture 2.Solar Panels will be put on the roof of the building.

(Những tấm pin mặt trời sẽ được đặt trẽn nóc tòa nhà.)

Picture 3. A network of wind turbines will be installed to generate electricity.

(Một mạng lưới turbin gió sẽ được lắp đặt để tạo ra điện.)

Picture 4. Bicycles will be used to travel in the city.

(Xe đạp sẽ được dùng để đi trong thành phố.) 

Loigiaihay.comBình chọn:
4.4 trên 678 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.