Thì quá khứ và quá khứ hoàn thành với các mệnh đề thời gian


Quá khứ hoàn thành được dùng sau when khi chúng ta muốn nhấn mạnh rằng hành động thứ nhất đã hoàn tất trước khi hành động thứ hai bắt đầu

A. Các mệnh đề bằng When

Khi một hành động quá khứ theo sau một hành động khác

He called her a liar, she smacked his face.

(Anh ta đã gọi cô ta là kẻ nói dối, cô ta đã tát vào mặt anh ta.)

Chúng ta có thể kết hợp chúng lại bằng cách dùng when với hai thì quá khứ đơn giản ngụ ý rằng hành động thứ hai theo sau hành động thứ nhất và đó là điều chúng không xảy ra cùng một lúc.

When he called her a liar she smacked his face.

(Lúc anh ta gọi cô nàng là kẻ nói dối thì cô nàng tát vào mặt anh ta.)

Khi hai thì quá khứ đơn giản được dùng theo cách này thì thường có ý tưởng là hành động thứ nhất dẫn đến hành động thứ hai và hành động thứ hai xãy ra liền sau hành động thứ nhất.

When he opened the window the bird flew out.

(Khi anh ta mở cửa sổ thì con chim bay ra)

When he died he has given a state funeral.

(Khi ông ta chết, ông ta được quốc táng.)

Quá khứ hoàn thành được dùng sau when khi chúng ta muốn nhấn mạnh rằng hành động thứ nhất đã hoàn tất trước khi hành động thứ hai bắt đầu :

When he had shut the windo we opened the door of the cage.

(Lúc anh ta đã đóng cửa sổ thì chúng tôi mở cửa lồng)

When she had sung her song she sat down.

(Khi cô ta hát xong bài ca của mình, cô ta ngồi xuống.)

When he had seen all the pictures he said he was ready to leave.

(Khi anh ta đã xem tất cả các bức tranh xong anh ta nói rằng anh ta sẵn sàng đi.)

So sánh với :

when he saw all the pictures he expressed amazement that one man should have painted so many.

(Khi anh ta đã xem tất cả các bức tranh xong anh ta đã bày tỏ 

sự sửng sốt rằng một người mà đã có thể vẽ nhiều như vậy.)

Quá khứ hoàn thành có thể được dùng tương tự với as

soon as, the moment, immediately (ngay tức khắc) (xem 332)

Quá khứ hoàn thành có thể được dùng với tii/untill và before để nhấn mạnh sự mong đợi hoàn tất của hành động. Nhưng lưu ý rằng trong till/until + quá khứ hoàn thành + quá khứ đơn giản thì hành động ở quá khứ đơn

giản có thể đạt trước hành động ở quá khứ hoàn thành.Và trong sự kết hợp bởi before + quá khứ hoàn thành + quá khứ đơn giản thì hành động ở quá khứ đơn giản luôn luôn đứng trước hành động ở quá khứ hoàn thành :

He refused to go till ke had seen all the pictures.

(Anh ta đã từ chối đi cho đến khi anh ta đã xem hết tất cả các bức tranh.)

He did not wait till we had finished our meal.

(Anh ta đã không đợi cho đến khi chúng tôi ăn xong bữa ăn của mình.)

Before we had finished our meal he ordered us back to work.

(Trước khi chúng tôi ăn xong bữa ăn của mình, ông ta đã ra lệnh cho chúng tôi trở lại làm việc.)

Before we had walked ten miles he complained of sore feet.

Trước khi chúng tôi đi bộ được mười dặm, anh ta đã phàn nàn về bàn chân dộp.)

Thì quá khứ hoàn thành ở cả mệnh đề thời gian lẫn mệnh đề chính cũng có thể được dùng :

It was a very expensive town. Before we had been here a week we had spent all our money.

(Đó là một thị xã rất đắt đỏ. Trước khi chúng tôi ở đây được một tuần chúng tôi đã tiêu hết sạch tiền của mình.)

C. after thường theo sau bởi một thì hoàn thành :

After the will had seen read there were angry exelama­tions.

(Sau khi đọc xong tờ di chúc, đã có những lời ta thán.)

D. Chúng ta đã học ở (194) rằng các hành động hồi tưởng lại ở thời điểm quá khứ được diễn đạt bằng thi quá khứ hoàn thành. Nếu chúng ta có hai hành động như vậy :

He had been to school but he had Learnt nothing there, so was now illiterate.

(Anh ta đã đi học nhưng anh ta đã không học được gì ở trường cả, vì thế bây giờ vẫn mù chữ.)

Và muốn kết bợp chúng bằng một liên từ thời gian, chúng có thể dùng when. v.v... với hai thì quá khứ hoàn thành:

When he had been at school he had learnt nothing, so he was now illiterate.

(Nhưng thường thì đặt động từ trong mệnh đề thời gian là quá khứ đơn giản :

When he was at school he had learnt nothing. .

Tương tự :

He had stayed in his father's firm till his father died. Then he had started his own business and was now a very successful man.

(Anh ta đã ở trong sự bao bọc của cha mình cho đến khi cha anh ta chết. Sau đó anh ta bắt đầu công việc của chính mình và bây giờ là một người rất thành công)

E.Những động từ chỉ sự hiểu biết, tin tưởng v..v. không được dùng ở thì quá khứ liên tiến trong các mệnh đề thời gian trừ trường hợp theo sau là một thành ngữ chỉ một giai đoạn thời gian :

When she had known me for a year she invited me to tea.

(Khi cô ta đã biết tôi được một năm, cô ta đã mời tôi đến dùng trà.)

Nhưng : When I knew the work of one department throughly I was mooed to the next department.

(Khi tôi đã biết thấu suốt công việc của một cửa hàng thì tôi lại bị chuyển đến một cửa hàng kế đó).

So sánh với :

When I had learnt the work of one department I was moved.

(Khi tôi đã biết thấu suốt công việc của một cửa hàng thì tôi bị chuyển đi.)

F. Mệnh đề thời gian chứa thì quá khứ hoàn thành có thể được kết hợp với một động từ chính ở thì điều kiện nhưng chủ yếu nó được dùng trong lời nói gián tiếp.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm