Mạo từ (article) và one, a little/ a few, this/ that

Bình chọn:
4.7 trên 118 phiếu
A/an và One

A. A/an và one dùng như tính từ (adjective). 1. Chúng ta có thể dùng cả a / an lẫn one cho số ít để đếm hay đo lường thời gian, khoảng cách, trọng lượng vv...

Xem chi tiết

Mạo từ xác định "the"

Hình thức và cách dùng: The + (danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hay đồ vật, The + tính từ tượng trưng cho một nhóm người,...

Xem chi tiết

A little / a few (một ít / một vài) và little / few (ít/ vài)

A. a little / little (tính từ) được dùng trước danh tử không đếm được. a little salt / little salt (một ít muối / ít muối).

Xem chi tiết

Cách dùng A/an

A, An được dùng : Trưởc một danh từ số ít có thể đếm được như danh từ đã được đề cập lúc đầu và không tượng trưng cho người hay vật đặc biệt nào.

Xem chi tiết

Mạo từ bất định a /an (The indefinite article)

Hình thức a được dùng trước một tử bắt đầu bằng một phụ âm, hay một nguyên âm có âm là phụ âm.

Xem chi tiết

This / these, that / those (demonstrative adjective and pronouns) this / these, that / those là các tính từ và đại từ chỉ định

A. Nếu được dùng như tính từ thì chúng hòa hợp với danh từ theo số. Chúng là những tính từ duy nhất thực hiện điều này. This beach was quite empty last year.

Xem chi tiết

Việc bỏ The trước home (nhà), trước church (nhà thờ), hospital (bệnh viện), prison (nhà tù), school (trường học) v.v... và trước work (công việc), sea (biển) và town (thị xã)

A. Home Khi home được dùng một mình, không đứng trước hay theo sau bằng một từ hay cụm từ miêu tả thì bỏ the :

Xem chi tiết

Việc bỏ "the"

A. Mạo từ xác định không được dùng :Trước tên gọi các nơi chốn.Trước những danh từ trừu tượng

Xem chi tiết

Việc bỏ A/ an

A/an được bỏ khi: A. Đứng trước danh từ số nhiều A/an không có hình thức số nhiều. Vì thế số nhiều của a dog là dogs và của an egg (một quả trứng) là eggs (những quả trứng).

Xem chi tiết

Các chương, bài khác