Giới từ (prepositions)

Bình chọn:
4.4 trên 49 phiếu
Thời gian và ngày tháng: at, on, by, before, in

at dung chỉ thời gian, At dùng cho tuổi, by dùng cho thời gian/ngày tháng/giai đoạn

Xem chi tiết

Thời gian: from, since, for, during

from (từ) thường được dùng với to hay till/until (cho đến khi), Since (từ) được dùng chỉ thời gian

Xem chi tiết

Thời gian: to, till/until, after, afterwards (Trạng từ)

to có thể dùng cho thời gian và nơi chốn, till/until chỉ dùng cho thời gian chúng ta có thể dùng from...to hay from..till/until (từ...đến.)

Xem chi tiết

At, in, into, on, onto

Chúng ta có thể dùng at home (ở nhà), at work (ở nơi làm việc), at the office (ở văn phòng), at school (ở trường)

Xem chi tiết

Các giới từ dùng với tính từ và phân từ

Các tính từ nhất định và những quá khứ phân từ được dùng như tính từ có thể được theo sau bằng một giới từ + danh từ/danh động từ

Xem chi tiết

Động từ và giới từ

nhiều động từ có thể có giới từ theo sau: accuse sb of(buộc tội ai về.), insist on (khăng khăng đòi.)

Xem chi tiết

Danh động từ sau giới từ

động từ đặt ngay sau giới từ phải ở hình thức danh động từ: He left without paying his bill. (Anh ta đã bỏ đi mà không thanh toán giấy tính tiền)

Xem chi tiết

Đi lại và chuyển động: from, to, at, in, by, on, into, onto, off, out, out of

Chúng ta đi từ from nơi phát xuất đến (to) nơi đến. arrive at/in, get to, reach (không có giới từ).

Xem chi tiết

Giới từ/trạng từ

Nhiều từ có thể được dùng như giới từ hay trạng từ:He got off the bus at the co er(giới từ.),he got off the bus at the co er(giới từ.)

Xem chi tiết

Above, over, under, below, beneath..v..v..

above (giới từ và trạng từ), và over (giới từ) cả hai đều có nghĩa (bên trên) và đôi khi được dùng giống nhau

Xem chi tiết

Việc dùng to và bỏ to với các động từ chỉ sự truyền đạt

Các động từ chỉ sự đề nghị, yêu cầu. mời mọc và khuyên răn như : advise (khuyên), ask (hỏi), beg (cầu xin), command (ra lệnh)

Xem chi tiết

Việc bỏ to và for trước túc từ gián tiếp

Cấu trúc không có giới từ khi Túc từ gián tiếp là một cụm từ hay một mệnh đề

Xem chi tiết

Vị trí của giới từ

Giới từ thường đặt trước danh từ hay đại từ. Tuy nhiên,trong hai cấu trúc ở Tiếng Anh không chính thức nó được đặt ở cuối câu

Xem chi tiết

Giới thiệu giới từ

Giới từ là từ thường đặt trước danh từ hay đại từ (nhưng hãy xem thêm 87). Giới từ cũng có thể được theo sau bởi các động từ, trừ giới từ but (nhưng) và except (trừ ra), động từ phải ở hình thức danh động từ (gerund) :

Xem chi tiết

Các chương, bài khác