Mệnh đề quan hệ (relative clauses)

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
Câu tách (cleft sentences): it +be+ danh từ/ đại từ + mệnh đề quan hệ xác định

Khi túc từ là một danh từ riêng , that được dùng nhiều hơn who. Với tất cả những túc từ khác, that là hình thức đúng nhất

Xem chi tiết

Mệnh đề quan hệ không xác định: Dùng cho người

Chủ từ : Who,Không thể dùng đại từ nào khác. Lưu ý đến dấu phẩy, các mệnh đề như thế này sẽ ở ngay sau chủ từ của động từ chỉnh được thấy chủ yếu trong tiếng Anh viết

Xem chi tiết

Mệnh đề quan hệ liên hợp (Connective relative clauses)

Các đại từ là who, whom, whose, which. Dấu phẩy được sử dụng như mệnh đề không xác định

Xem chi tiết

Liên quan đại từ được dùng trong mệnh đề xác định

Đại từ quan hệ dùng trong các mệnh đề quan hẹ xác định các hình thức của chúng theo như sau :

Xem chi tiết

Các mệnh đề quan hệ xác định (Defining relation clauses)

Các mệnh đề quan hệ xác định thường theo sau the + danh từ. nhưng chúng cũng có thể được dùng với a/an + danh từ, những danh từ số nhiêu không có the và đại từ all, none, anybody somebody V. V... và those.

Xem chi tiết

Whoever, whichever, whatever, whenever, wherever, however

Những từ này có nghĩa khác nhau và có thể mở đầu các mệnh đề quan hệ khác. Các mệnh đề khác không thuộc chương này nhưng được xem như giống nhất đối với nhóm này ờ hình thức -ever.

Xem chi tiết

Sự quan trọng của dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ

Hãy nhớ rằng một mệnh đề quan hệ xác định được viết không có dấu phẩy. Lưu ý nghĩa có thể thay đổi khi chú ý đến dấu phẩy

Xem chi tiết

What (đại từ quan hệ) và which (quan hệ liên hợp)

which phải ám chỉ đến một từ hay nhóm từ ở câu trước trong khi what không ám chỉ lại điều gì cả

Xem chi tiết

Mệnh đề quan hệ không xác định: Dùng cho vật

Những kết hợp như là look after (chăm sóc), look forward to (mong chờ), put up with (chịu đựng). (Xem chương 38) sẽ được xem như một đơn vị (giới từ/ trạng từ sẽ không được tách ra khỏi động từ)

Xem chi tiết

All, both, few, most, several,some.v..v..+ of + whom/which

Hình thức này có thể được dùng cho cả người lẫn vật. Hãy xem các ví dụ dưới đây. Đối với mỗi câu sẽ có một câu tương ứng ở trong ngoặc.

Xem chi tiết

Các mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clases)

Các mệnh đề quan hệ không xác định được đặt sau các danh từ nó xác định rồi

Xem chi tiết

Mệnh đề quan hệ thay thế bởi nguyên mẫu hay phân từ

Sau the first/second.v..v. và sau the last/only, và đôi khi sau cực cấp

Xem chi tiết

Mệnh đề quan hệ xác định: Dùng cho vật

Chủ từ :Cả which lẫn that, đều dùng được — which thông dụng hơn, Which không bao giờ dùng sau all, everything, little, và các hình thức kép của nó hay sau các cực cấp

Xem chi tiết

Các mệnh đề quan hệ xác định: dùng cho người

Who được dùng thường xuyên.that cũng có thể đứng sau all, everyone, Trong tiếng Anh chính thức giới từ được đặt trước đại từ quan hệ và hình thức đại từ đó phải là whom

Xem chi tiết

Các chương, bài khác