Các mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clases)


Các mệnh đề quan hệ không xác định được đặt sau các danh từ nó xác định rồi

A. Các mệnh đề quan hệ không xác định được đặt sau các danh từ nó xác định rồi. Vì thế chúng không xác định danh từ, đơn thuần chỉ thêm một điều gì đó cho nó có thêm thông tin, không giống như các mệnh đề quan hệ xác định, chúng được tách ra bằng dấu phẩy. Trong mệnh đề quan hệ không xác định đại từ không được bỏ. Cũng không giống như mệnh đề quan hệ xác định, chúng không phải là thành phần cốt yếu của câu và có thể bỏ mà không gây lúng túng gì. Sự cấu tạo của nó thưởng ở văn viết hơn là văn nói.

Quảng cáo
decumar

Đại từ quan hệ dùng trong mệnh đề quan hệ không xác định.

 

Chủ từ

Túc từ

Sở hữu

Cho người

who

whom/who

whose

Cho vật

which

which

whose/of which

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Xem thêm