Liên quan đại từ được dùng trong mệnh đề xác định

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Đại từ quan hệ dùng trong các mệnh đề quan hẹ xác định các hình thức của chúng theo như sau :

Đại từ quan hệ dùng trong các mệnh đề quan hẹ xác định các hình thức của chúng theo như sau :

 

Chủ từ

Túc từ

Sở hữu

Cho người

who

that

whom/who

that

whose

Cho đồ vật

which

which

whose/of which

 

that

that

 

loigiaihay.com