Câu tách (cleft sentences): it +be+ danh từ/ đại từ + mệnh đề quan hệ xác định


Khi túc từ là một danh từ riêng , that được dùng nhiều hơn who. Với tất cả những túc từ khác, that là hình thức đúng nhất

It was /Tom who helped us (not Bill or Jack)

(Chính Tom là người đã giúp chúng tôi) (không phải Bill hay Jack.)

It was/Ann that I saw (not Mary.)

(Chính Ann là người tôi đã gặp) (không phải Mary).

Khi túc từ là một danh từ riêng như ở  trên, that được dùng nhiều hơn who. Với tất cả những túc từ khác, that là hình thức đúng nhất :

It's the manager that we want to see

(Đó là người giám đốc mà chúng tôi muốn gặp).

It was wine that we ordered (not beer.)

(Chính rượu nho mới là thứ chúng tôi đã gọi (không phải bia).

that thường dùng cho các chủ từ không phải người.

It's speed that cause accidents,not bad roads.

(Chính tốc độ gây ra tai nạn, chứ không phải đường xấu.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm