Thì quá khứ (past) và hoàn thành (past)

Bình chọn:
4.7 trên 66 phiếu
Các hình thức thì quá khứ đơn giản

Ở thì quá khứ đơn giản, các động từ có qui tắc được thành lập bằng việc thêm ed cho nguyên mẫu

Xem chi tiết

Cách dùng sự quan hệ của các sự kiện ở quá khứ

Thì quá khứ đơn giản được dùng cho những hành động đã hoàn tất trong quá khứ ở một thời điểm nhất định

Xem chi tiết

Các hình thức của thì quá khứ liên tiến

Thì quá khứ liên tiến được thành lập bởi thì quá khứ của động từ to be + hiện tại phân từ

Xem chi tiết

Các cách dùng chính của thì quá khứ liên tiến

Quá khứ liên tiến chủ yếu được dùng cho những hành động quá khứ diễn ra liên tục ở một thời điểm nào đó mà giới hạn chính xác của nó không được biết và không quan trọng

Xem chi tiết

Các cách dùng khác của thì quá khứ liên tiến

Thì này được dùng như một quá khứ tương đương của thì hiện tại lien tiến

Xem chi tiết

Quá khứ liên tiến dùng thay cho quá khứ đơn giản

Quá khứ liên tiến có thể dùng thay cho quá khứ đơn giản để chỉ hành động ngẫu nhiên không có chủ đích

Xem chi tiết

Hình thức và cách dùng thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành được thành lập bởi thì hiện tại của have + quá khứ phân từ (past participle).

Xem chi tiết

Hiện tại hoàn thành dùng với just chỉ những hành động hoàn tất trước đó

Just được đặt ở giữa trợ động từ và động từ chính. Sự kết hợp này được dùng chủ yếu trong xác định, mặc dù vẫn có thể dùng ở nghi vấn.

Xem chi tiết

Hiện tại hoàn thành dùng cho những hành động ở quá khứ mà thời gian không xác định

Hiện tại hoàn thành được dùng cho những hành động gần đây khi thời gian đã không được đề cập

Xem chi tiết

Hiện tại hoàn thành dùng cho những hành động xảy ra trong một giai đoạn không hoàn tất

Hiện tại hoàn thành có thể được dùng tương tự với ever, never, always, v.v... và since + một thời điểm, since + mệnh đề hay since trạng từ

Xem chi tiết

Hiện tại hoàn thành dùng cho một hành động mà nó kéo dài xuyên suốt một giai đoạn không hoàn tất

Hành động thường bắt đầu bằng quá khứ và liên tục đến thời điểm nói ở hiện tại

Xem chi tiết

Hiện tại hoàn thành dùng với for và since

For được dùng với một giai đoạn thời gian : for six days , for a long time và for dùng với thì quá khứ đơn giản chỉ một mức thời gian

Xem chi tiết

Những ví dụ thêm cho cách dùng của thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn giản

Hiện tại hoàn thành thường được dùng trong báo chí và phát thanh để giới thiệu một hành động mà nó sẽ được miêu tả ở thì quá khứ đơn giản.

Xem chi tiết

Hình thức và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành liên tiến

Thì này được thành lập bởi hiện tại hoàn thành của động từ to be + hiện tại phân từ

Xem chi tiết

So sánh hiện tại hoàn thành và liên tiến

Một hành động bắt đầu ở quá khứ và vẫn còn tiếp tục hay chỉ mới vừa hoàn thành ở một số động từ nhất định,

Xem chi tiết

Thêm một số ví dụ về hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành liên tiến

A : I haven’t seen your brother lately. Has he gone away ? B : Yes, he\'s/he has been sent to America

Xem chi tiết

Thì quá khứ và quá khứ hoàn thành với các mệnh đề thời gian

Quá khứ hoàn thành được dùng sau when khi chúng ta muốn nhấn mạnh rằng hành động thứ nhất đã hoàn tất trước khi hành động thứ hai bắt đầu

Xem chi tiết

Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành liên tiến

Hình thức : thì này được tạo bởi : had been + quá khứ phân từ.Nó được dùng không đổi ở tất cả các ngôi.

Xem chi tiết

Cách dùng quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp

Các thì hiện tại hoàn thành ở lời nói trực tiếp đều trở thành các thì quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp với động từ ở đầu là quá khứ đơn giản

Xem chi tiết

Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành

1. Quá khứ hoàn thành là quá khứ tương đương của hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành có thể dùng với since/for/always ..v.v. để chỉ một hành động mà nó bắt đầu ở quá khứ và vẫn còn tiếp tục hay chỉ mởi vừa hoàn tất.

Xem chi tiết

Xem thêm

Các chương, bài khác