Cách dùng quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp


Các thì hiện tại hoàn thành ở lời nói trực tiếp đều trở thành các thì quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp với động từ ở đầu là quá khứ đơn giản

A. Các thì hiện tại hoàn thành ở lời nói trực tiếp đều trở thành các thì quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp với động từ ở đầu là quá khứ đơn giản.

He said "I’ve been in England for ten year" = He said that he had been in England for ten years.

(Anh ta đã nói rằng anh ta đã ở Anh được 10 năm.)

He said "When you've worked for a year you’ll get a rise" = He said that when I’d worked for a year I’d get a rise.

(Ông ta đã nói rằng khi nào tôi đã làm được một năm thì tôi sẽ được tăng lương.)

She said "I’ll lend you the book as soon as I have read it myself" = She said she’d lend the book as soon as she’d read it herself.

(Cô ta đã nói rằng cô ta sẽ cho tôi mượn cuốn sách ngay khi cô ta đã đọc xong nó.)

B. Các thì quá khứ đơn giản ở lời nói trực tiếp cũng đổi tương tự như vậy.

He said " I knew her well" = He said that he had known her well.

(Anh ta đã nói rằng anh ta biết rõ cô ta.)

Nhưng có một số trướng hợp thì quá khứ không thay đổi (xem 309 — 10.)

(Với quá khứ hoàn thành sau if (câu điều kiện) xem 233, sau wish và if only-xem 300 ; sau as if, as though xem 292.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm