Cách dùng quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Các thì hiện tại hoàn thành ở lời nói trực tiếp đều trở thành các thì quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp với động từ ở đầu là quá khứ đơn giản

A. Các thì hiện tại hoàn thành ở lời nói trực tiếp đều trở thành các thì quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp với động từ ở đầu là quá khứ đơn giản.

He said "I’ve been in England for ten year" = He said that he had been in England for ten years.

(Anh ta đã nói rằng anh ta đã ở Anh được 10 năm.)

He said "When you've worked for a year you’ll get a rise" = He said that when I’d worked for a year I’d get a rise.

(Ông ta đã nói rằng khi nào tôi đã làm được một năm thì tôi sẽ được tăng lương.)

She said "I’ll lend you the book as soon as I have read it myself" = She said she’d lend the book as soon as she’d read it herself.

(Cô ta đã nói rằng cô ta sẽ cho tôi mượn cuốn sách ngay khi cô ta đã đọc xong nó.)

B. Các thì quá khứ đơn giản ở lời nói trực tiếp cũng đổi tương tự như vậy.

He said " I knew her well" = He said that he had known her well.

(Anh ta đã nói rằng anh ta biết rõ cô ta.)

Nhưng có một số trướng hợp thì quá khứ không thay đổi (xem 309 — 10.)

(Với quá khứ hoàn thành sau if (câu điều kiện) xem 233, sau wish và if only-xem 300 ; sau as if, as though xem 292.)

loigiaihay.com

Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành

1. Quá khứ hoàn thành là quá khứ tương đương của hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành có thể dùng với since/for/always ..v.v. để chỉ một hành động mà nó bắt đầu ở quá khứ và vẫn còn tiếp tục hay chỉ mởi vừa hoàn tất.

Xem chi tiết
It is + giai đoạn + since + thì quá khứ hay hoàn thành It is + giai đoạn + since + thì quá khứ hay hoàn thành

Chúng ta có thể dùng it is. .. since mà không có trạng từ last. Có thể dùng được nhưng không chính xác bằng He left two years ago. Cấu trúc này có thể dùng trong quá khứ :

Xem chi tiết
Các hình thức của động từ bất qui tắc (Irregular verds) Các hình thức của động từ bất qui tắc (Irregular verds)

Các hình thức của động từ bất qui tắc (Irregular verds). Hình thức quá khứ đơn giản của những động từ bất qui tắc thì rất khác

Xem chi tiết
Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành liên tiến Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành liên tiến

Hình thức : thì này được tạo bởi : had been + quá khứ phân từ.Nó được dùng không đổi ở tất cả các ngôi.

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng