It is + giai đoạn + since + thì quá khứ hay hoàn thành


Chúng ta có thể dùng it is. .. since mà không có trạng từ last. Có thể dùng được nhưng không chính xác bằng He left two years ago. Cấu trúc này có thể dùng trong quá khứ :

Chúng ta có thể nói:

It is three years since I (last) saw Bill.

(Ba năm rồi kể từ khi tôi gặp Bill lần cuối.)

Hay: It is three years since I have seen Bill.

I last saw Bill three years ago.

(Tồi đã gặp Bill lần cuối cách đây ba năm.)

Hay : I haven’t seen Bill three years.

It is two months since Tom (last) smoked a cigarette.

(Đã hai tháng, kể từ khi Tom hút điếu thuốc cuối cùng.)

Hay : It is two months since Tom has smoked a cigarette.

(Lần cuối anh ta đã hút điếu thuốc là cách đây hai tháng.)

Hay : He hasn’t smoked a cigarette for two months.

(Chúng ta có thể dùng it is. .. since mà không có trạng từ last :

It is two years since he left the country.

(Đã hai năm qua kể từ khi anh ta rời khỏi đất nước.)

Tuy nhiên : He left the country two years ago.

(Anh ta đã rời đất nước hai năm trước đây.)

Chúng ta không thể dùng hiện tại hoàn thành ở phủ định đối với câu Bill trên.

He hasn’t been (living) in this country for the last two years.

Có thể dùngđược nhưng không chính xác bằng He left two years ago. Cấu trúc này có thể dùng trong quá khứ :

He invited me to go riding with him. But it was two years since I had ridden a horse.

(Anh ta đã mời tôi đi cỡi ngựa với anh ta. Nhưng đã hai năm rồi từ lần sau cùng tôi cỡi ngựa.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm