Các hình thức của thì quá khứ liên tiến


Thì quá khứ liên tiến được thành lập bởi thì quá khứ của động từ to be + hiện tại phân từ

Thì quá khứ liên tiến được thành lập bởi thì quá khứ của động từ to be + hiện tại phân từ (present participle).

Xác định

Phủ định

Nghi vấn

I was working

You were working He/she/it was working We were working

You were working They were working

I was not working          Was I working ?

You were not working    Were you working ? He/she/it was not              Was he/she/it working                                 working ?

We were not working      Were we working ?

You were not working     Were you working ? They were not working  Were they working ?

Phủ định tĩnh lược : I wasn’t working, you weren’t working, v.v... Nghi vấn phủ định : was he not/wasn't he working ? v.v...

Xem 165 về chính tả của hiện tại phân từ. Hãy nhớ rằng một số động từ không dùng ở các thì liên tiến (xem 168.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
2.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm