Các hình thức thì quá khứ đơn giản


Ở thì quá khứ đơn giản, các động từ có qui tắc được thành lập bằng việc thêm ed cho nguyên mẫu

A. Ở thì quá khứ đơn giản, các động từ có qui tắc được thành lập bằng việc thêm ed cho nguyên mẫu.

Nguyên mẫu : to work Quá khứ đơn giản : worked.

Những động từ tận cùng bằng e chỉ thêm d :

Nguyên mẫu to love. Quá khứ đơn giản : loved.

Hình thức quá khứ đều giống nhau ở các ngôi.

I worked, you worked, he worked v.v...

Phủ định của các động từ có qui tắc và bất qui tắc đều được thành lập bằng việc thêm did not (didn’t) trước nguyên mẫu.

I did not/didn’t work.

You did not/didn't work v.v..

Nghi vấn của các động từ có qui tắc và bất qui tắc đều được thành lập bằng did + chủ từ + nguyên mẫu :

Did I work ? did you work ? .v.v...

Nghi vấn phủ định : did you not/didn’t you work ? v.v...

B. Lưu ý về chính tả.

Qui luật về việc gấp đôi phụ âm khi thêm ing (xem 165) cũng được áp dụng khi thêm ed :

Admid, admitted ; stop, stopped; travel, travelled.

Những động từ tận cùng bằng y trước nó là một phủ âm thì đổi y thành i trước khi thêm ed. :

Carry, carried ; try, tried.

Nhưng trước y là một nguyên âm thì không đổi : obey, obeyed (vâng lời.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm