Các cách dùng khác của thì quá khứ liên tiến


Thì này được dùng như một quá khứ tương đương của thì hiện tại lien tiến

Thì này được dùng như một quá khứ tương đương của thì hiện tại lien tiến.

1. Lời nói trực tiếp (direct speech):

He said "I am living in London" (Ông ta nói:" Tôi sống ở London")

Lời nói gián tiếp (indirect speech) :

He said he was living in London.

(Ông ta nói rằng ông ta đang sống ở London.)

B. Cũng như thì hiện tại liên tiến có thể dùng để diễn tả một hành động tương lai xác định đã dàn xếp trước.

I’m leaving tonight. I’ve got my plane ticket.

(Tôi sẽ đi tối nay. Tôi đã mua vé máy bay rồi).

He was busy packing, for he was leaving that night.

(Anh ta đã bận rộn trong việc xếp đồ, vì anh ta sẽ đi tối hôm đó.)

C. Quá khứ liên tiến dùng với always :

He was always ringing me up. (Anh ta luôn luôn gọi điện cho tôi.)

He was always working. (Ash ta luôn làm việc.)

(Xem 167 B cách dùng hiện tại liêm tiến với always.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm