Thêm một số ví dụ về hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành liên tiến

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

A : I haven’t seen your brother lately. Has he gone away ? B : Yes, he\'s/he has been sent to America

A : I haven’t seen your brother lately. Has he gone away ? 

B : Yes, he's/he has been sent to America.

A : When did he go ?

B : He went last month.

A : Have you had any letters from him ?

B : I haven't, but his wife has been hearing from him regularly.

A : Does she intend to go out and join him ?

B : They’ve been thinking about it but haven’t quite decided yet.

A : Gần đây tôi không gặp em trai anh. Anh ta đi xa à ?

B : Vâng, cậu ta được phái đi Mỹ.

A : Anh ta đã đi lúc nào ?

B : Cậu ta đã đi tháng trước.

A : Anh có nhận lá thư nào của cậu ta không ?

B : Tôi không có nhận, nhưng vợ cậu ta thường nghe tin về cậu ta đều dặn.

A : Phải cô ta có ý định đi đoàn tụ với anh ta không ?

B : Họ đã nghĩ đến điều đó nhưng chưa hoàn toàn quyết định.

Tom : What have you done with my knife ?

Ann: I put it back in your drawer.

Tom : But what have you been doing with it? The blade s all twisted ! Have you been using it to open tins ?

(Tom : Em đã để con dao của anh đâu ?)

(Ann : Em bỏ nó lại trong ngăn kéo của anh.)

 (Tom : Nhưng em đã làm gì với nó vậy ? Tất cả lưỡi dao đều cong queo thế này ! Phải em đã dùng nó để mở hộp không ?)

A : Do you see those people on that little sandy island ?

They've been waving handkerchiefs for last half hour.I wonder Why.

B: They need help. The tide's coming in and very soon that little island will be under water. Have you been sitting here calmly and doing nothing to help them?

A : I've never been here before. I didn't know about the tides.

A : Anh có nhìn thấy những người ở trên cái cồn cát bé tí kia không ?

Họ đã vẫy khăn tay cả nữa giờ qua. Tôi tự hỏi sao vậy.

B : Họ cần sự giúp đỡ. Thủy triều đang lên và chẳng mấy chốc sẽ làm cái cồn cát ngập nước. Anh đã ngồi đây một cách bình thán mà không làm gi giúp họ à ?

A : Tôi chưa hề ỡ đây trước đó. Tôi không biết về thủy triều.

loigiaihay.com

Thì quá khứ và quá khứ hoàn thành với các mệnh đề thời gian Thì quá khứ và quá khứ hoàn thành với các mệnh đề thời gian

Quá khứ hoàn thành được dùng sau when khi chúng ta muốn nhấn mạnh rằng hành động thứ nhất đã hoàn tất trước khi hành động thứ hai bắt đầu

Xem chi tiết
Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành liên tiến Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành liên tiến

Hình thức : thì này được tạo bởi : had been + quá khứ phân từ.Nó được dùng không đổi ở tất cả các ngôi.

Xem chi tiết
Cách dùng quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp Cách dùng quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp

Các thì hiện tại hoàn thành ở lời nói trực tiếp đều trở thành các thì quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp với động từ ở đầu là quá khứ đơn giản

Xem chi tiết
Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành

1. Quá khứ hoàn thành là quá khứ tương đương của hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành có thể dùng với since/for/always ..v.v. để chỉ một hành động mà nó bắt đầu ở quá khứ và vẫn còn tiếp tục hay chỉ mởi vừa hoàn tất.

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng