Thêm một số ví dụ về hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành liên tiến


A : I haven’t seen your brother lately. Has he gone away ? B : Yes, he\'s/he has been sent to America

A : I haven’t seen your brother lately. Has he gone away ? 

B : Yes, he's/he has been sent to America.

A : When did he go ?

B : He went last month.

A : Have you had any letters from him ?

B : I haven't, but his wife has been hearing from him regularly.

A : Does she intend to go out and join him ?

B : They’ve been thinking about it but haven’t quite decided yet.

A : Gần đây tôi không gặp em trai anh. Anh ta đi xa à ?

B : Vâng, cậu ta được phái đi Mỹ.

A : Anh ta đã đi lúc nào ?

B : Cậu ta đã đi tháng trước.

A : Anh có nhận lá thư nào của cậu ta không ?

B : Tôi không có nhận, nhưng vợ cậu ta thường nghe tin về cậu ta đều dặn.

A : Phải cô ta có ý định đi đoàn tụ với anh ta không ?

B : Họ đã nghĩ đến điều đó nhưng chưa hoàn toàn quyết định.

Tom : What have you done with my knife ?

Ann: I put it back in your drawer.

Tom : But what have you been doing with it? The blade s all twisted ! Have you been using it to open tins ?

(Tom : Em đã để con dao của anh đâu ?)

(Ann : Em bỏ nó lại trong ngăn kéo của anh.)

 (Tom : Nhưng em đã làm gì với nó vậy ? Tất cả lưỡi dao đều cong queo thế này ! Phải em đã dùng nó để mở hộp không ?)

A : Do you see those people on that little sandy island ?

They've been waving handkerchiefs for last half hour.I wonder Why.

B: They need help. The tide's coming in and very soon that little island will be under water. Have you been sitting here calmly and doing nothing to help them?

A : I've never been here before. I didn't know about the tides.

A : Anh có nhìn thấy những người ở trên cái cồn cát bé tí kia không ?

Họ đã vẫy khăn tay cả nữa giờ qua. Tôi tự hỏi sao vậy.

B : Họ cần sự giúp đỡ. Thủy triều đang lên và chẳng mấy chốc sẽ làm cái cồn cát ngập nước. Anh đã ngồi đây một cách bình thán mà không làm gi giúp họ à ?

A : Tôi chưa hề ỡ đây trước đó. Tôi không biết về thủy triều.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm