Ôn tập chương III - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bình chọn:
4.7 trên 125 phiếu
Câu 11 trang 95 SGK Hình học 10 Câu 11 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 11 trang 95 SGK Hình học 10. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

Xem chi tiết
Câu 12 trang 95 SGK Hình học 10 Câu 12 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 12 trang 95 SGK Hình học 10. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Xem chi tiết
Câu 13 trang 95 SGK Hình học 10 Câu 13 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 13 trang 95 SGK Hình học 10. Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(3, 4) với đường tròn (C):

Xem chi tiết
Câu 14 trang 96 SGK Hình học 10 Câu 14 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 14 trang 96 SGK Hình học 10. Cho đường tròn (C) : x2 + y2 – 4x – 2y = 0 và đường thẳng Δ: x + 2y + 1 = 0

Xem chi tiết
Câu 15 trang 96 SGK Hình học 10 Câu 15 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 15 trang 96 SGK Hình học 10. Đường tròn (C): x2 + y2 – x + y – 1 = 0 có tâm I và bán kính R là:

Xem chi tiết
Câu 16 trang 96 SGK Hình học 10 Câu 16 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 16 trang 96 SGK Hình học 10. Với giá trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình của đường tròn:

Xem chi tiết
Câu 17 trang 96 SGK Hình học 10 Câu 17 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 17 trang 96 SGK Hình học 10. Đường thẳng Δ: 4x + 3y + m = 0 tiếp xúc với đường tròn (C): x2 + y2 =1 khi:

Xem chi tiết
Câu 18 trang 96 SGK Hình học 10 Câu 18 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 18 trang 96 SGK Hình học 10. Cho hai điểm A(1, 1) và B(7, 5). Phương trình đường tròn đường kính AB là:

Xem chi tiết
Câu 19 trang 96 SGK Hình học 10 Câu 19 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 19 trang 96 SGK Hình học 10. Đường tròn đi qua ba điểm A(0, 2); B(-2, 0) và C(2, 0) có phương trình là:

Xem chi tiết
Câu 20 trang 96 SGK Hình học 10 Câu 20 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 20 trang 96 SGK Hình học 10. Trong các phát biểu sau, tìm phát biểu đúng:

Xem chi tiết
Câu 21 trang 96 SGK Hình học 10 Câu 21 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 21 trang 96 SGK Hình học 10. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:

Xem chi tiết
Câu 22 trang 97 SGK Hình học 10 Câu 22 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 22 trang 97 SGK Hình học 10. Phương trình chính tắc của elip có hai đỉnh là (-3, 0), (3, 0) và hai tiêu điểm là (-1, 0), (1, 0) là:

Xem chi tiết
Câu 23 trang 97 SGK Hình học 10 Câu 23 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 23 trang 97 SGK Hình học 10. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng:

Xem chi tiết
Câu 24 trang 97 SGK Hình học 10 Câu 24 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 24 trang 97 SGK Hình học 10. Dây cung của elip vuông góc với trục lớn tại tiêu điểm có độ dài là:

Xem chi tiết
Câu 25 trang 97 SGK Hình học 10 Câu 25 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 25 trang 97 SGK Hình học 10. Trục nhỏ của elip bằng bao nhiêu?

Xem chi tiết
Câu 26 trang 97 SGK Hình học 10 Câu 26 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 26 trang 97 SGK Hình học 10. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:

Xem chi tiết
Câu 27 trang 98 SGK Hình học 10 Câu 27 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 27 trang 98 SGK Hình học 10. Cho đường tròn (C) tâm F1 bán kính 2a và một điểm F2 ở bên trong của (C).

Xem chi tiết
Câu 28 trang 98 SGK Hình học 10 Câu 28 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 28 trang 98 SGK Hình học 10. Khi t thay đổi, điểm M(5cost, 4sint) di động trên đường tròn nào sau đây:

Xem chi tiết
Câu 29 trang 98 SGK Hình học 10 Câu 29 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 29 trang 98 SGK Hình học 10. Giá trị nào sau đây bằng giá trị của biểu thức : MF1.MF2 – OM2?

Xem chi tiết
Câu 30 trang 98 SGK Hình học 10 Câu 30 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 30 trang 98 SGK Hình học 10. Tích các khoảng cách từ hai tiêu điểm của (E) đến đường thẳng Δ bằng các giá trị nào sau đây:

Xem chi tiết


Gửi bài