Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 1 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Câu 1. Đặc điểm của đường lối đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc? 

A. Lấy phát triển chính trị làm trung tâm.

B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trung tâm.

D. Lấy phát triển văn hóa làm trung tâm.

Câu 2. Trung Quốc thực hiện cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng năm nào

A. 12/1978                      B. 12/1980

C. 12/1986                      D. 12/1975

Câu 3. Trong 20 năm (1978-1998) thực hiện đường lối cải cách, Trung Quốc đã đạt được thành tựu về kinh tế nào dưới đây

A. Năm 1998, GDP Trung Quốc đạt 7000 tỉ USD

B. Sản lượng cá đứng thứ hai thế giới

C. Tổng sản phẩm của Trung Quốc chiếm 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới

D. GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%

Câu 4: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào?

A. Ngày 18 – 1 - 1950

B. Ngày 14 – 2 - 1950

C. Ngày 1 – 1 - 1950 

D. Ngày 12 – 4 – 1950

Câu 5: Từ những năm 80 của thế kỉ XX trở đi, trong chính sách đối ngoại của mình, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với các nước nào?

A. Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam , Cuba.

B. Liên Xô, Mông Cổ, Lào, Inđônêxia, Việt Nam.

C. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ.

D. Mĩ, Liên Xô, Mông Cổ.

Câu 6. Quốc gia và vùng lãnh thổ nào dưới đây không nằm trong khu vực Đông Bắc Á?

A. Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên.

B. Mông Cổ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì.

C. Nhật Bản, Đài Loan, Ma Cao.

D. Trung Quốc, Hồng Công, Hàn Quốc.

Câu 7. Biến đổi nào của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ địa chính trị thế giới

A. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan trở thành con rồng kinh tế Châu Á

B. Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

C. Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa

D. Hàn Quốc trở thành con rồng kinh tế của Châu Á

Câu 8: Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) là

A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc Á.

B. Làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống trên thế giới

C. Tạo điều kiện nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.

D. Làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh

Câu 9. Những sự kiện thể hiện sự biến đổi lớn về chính trị của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Trung Quốc thu hồi được Hồng Công

B. Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ

C. sự ra đời của nước CHND Trung Hoa và sự thành lập hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên

D. Mĩ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên

Câu 10: Ý nào sau đây không phải là đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Trung Quốc từ năm 1978?

A. xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc

B. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường

xã hội chủ nghĩa

C. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung

D. tiến hành cải cách, mở cửa

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

D

A

B

C

B

B

D

D

Câu 1.

Phương pháp: Sgk trang 23.

Cách giải:

Đường lối đổi mới của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra là: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: Sgk trang 23.

Cách giải:

Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu công cuộc cải cách kinh tế  - xã hội.

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: Sgk trang 23.

Cách giải:

Sau 20 năm (1978 – 1998) thực hiện đường lối cải cách, Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu: nền kinh tế Trung Quốc biến đổi nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, đời  sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Trong đó, tiêu biểu là GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: Sgk trang 22.

Cách giải:

Ngày 18-1-1950, Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: Sgk trang 24.

Cách giải:

Từ những năm 80 của thế kỉ XX trở đi, Trung Quốc đã bình thường hóa về quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia, …mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: Sgk trang 19, loại trừ.

Cách giải:

Các nước Đông Bắc Á bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, lãnh thổ Đài Loan (Ma Cao và Hồng Công sau đó được sáp nhập vào Trung Quốc)

Chọn đáp án: B

Câu 7.

Phương pháp: Sgk trang 21, suy luận.

Cách giải:

Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông. Trung Quốc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô với Mĩ đang là hai cực của trật tự hai cực Ianta đại diện cho hai phe Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Nếu có một quốc gia lớn đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa hay Xã hội chủ nghĩa sẽ làm thay đổi cục diện thế giới. Trung Quốc xây dựng đất nước theo chế độ Xã hội chủ nghĩa đã tăng sức mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội mở rộng từ châu Âu sang châu Á.

=> Bản đồ chính trị thế giới thay đổi.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: Sgk trang 21, suy luận.

Cách giải:

Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa:

- Đối với Trung Quốc: chấm dứt hơn 100 nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiền lên chủ nghĩa xã hội.

- Đối với thế giới:

+ Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

+ Chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á.

=> Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) là tạo điều kiên cho chủ nghĩa xã hội nối liền từ Âu sang Á.

Chọn đáp án: C

Câu 9.

Phương pháp: Sgk trang 19, suy luận.

Cách giải:

Những biến đổi của Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:

- Bốn sự kiện đánh dấu sự biến đổi về chính trị của khu vực Đông Bắc Á là: 

+ Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1 – 10 – 1949) 

+ Sự xuất hiện nhà nước Đại Hàn Dân Quốc (8 – 1948).  Sự thành lập nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên (9 – 1948). · Dân chủ hoá nước Nhật.

 - Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là hệ quả của cuộc “Chiến tranh lạnh”.

Quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ chuyển từ quan hệ Đồng minh sang đối đầu. Hệ thống xã hội chủ nghĩa chuyển từ quan hệ đồng minh sang đối đầu. · Mĩ và đồng minh của Mĩ nhận thấy cần phải ngăn chặn chủ nghĩa xã hội và ảnh hưởng của nó, nên đã chia cắt Triều Tiên, không thực hiện những thoả thuận trước đó với Liên Xô,…

=> Một trong những biến đổi lớn về chính trị của Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: sư ra đời của nước CHND Trung Hoa và sự thành lập hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên.

Chọn đáp án: C

Câu 10.

Phương pháp: Sgk trang 23, loại trừ.

Cách giải:

Đường lối đối mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1978 là: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Chọn đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.