Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre - nen

Bình chọn:
4.4 trên 44 phiếu
Bài 5.1, 5.2 trang 13 SBT Vật Lí 12

Giải 5.1, 5.2 trang 13 sách bài tập vật lí 12. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là

Xem lời giải

Bài 4.3, 4.4 trang 14 SBT Vật Lí 12

Giải 5.3, 5.4 trang 14 sách bài tập vật lí 12. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là

Xem lời giải

Bài 5.5, 5.6 trang 14 SBT Vật Lí 12

Giải 5.5, 5.6 trang 14 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 14 SBT Vật Lí 12

Giải 5.7 trang 14 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 15 SBT Vật Lí 12

Giải bài 5.8 trang 15 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 15 SBT Vật Lí 12

Giải bài 5.9 trang 15 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 15 SBT Vật Lí 12

Giải 5.10 trang 15 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là

Xem lời giải