Trắc nghiệm bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Các Mác là nhà triết học của nước nào?

 • A.

  Đức

 • B.

  Pháp

 • C.

  Liên Xô

 • D.

  Anh

Câu 2 :

Các Mác là lãnh tụ của giai cấp nào?

 • A.

  Nông dân lao động

 • B.

  Công nhân

 • C.

  Tiểu tư sản

 • D.

  Đáp án A và B

Câu 3 :

Các Mác sáng tạo nên điều gì?

Chọn đáp án không phù hợp:

 • A.

  Chủ nghĩa duy vật biện chứng

 • B.

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử

 • C.

  Chủ nghĩa duy tâm

 • D.

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu 4 :

Văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là của tác giả nào?

 • A.

  Ăng-ghen

 • B.

  Lê-nin

 • C.

  Hồ Chí Minh

 • D.

  Cô-phi An-nan

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác đúng hay sai?

“Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Các Mác”.

Đúng
Sai
Câu 6 :

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác được viết năm bao nhiêu?

 • A.

  1881

 • B.

  1882

 • C.

  1883

 • D.

  1884

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nhan đề văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác do ai đặt?

Tác giả Ăng-ghen

Người biên soạn

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Chiều ngày 14 tháng ba, vào lúc ba giờ kém 15 phút, nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã ngừng suy nghĩ. Để Mác ở lại một mình vẻn vẹn chỉ có hai phút, thế mà khi trở vào phòng, chúng tôi đã thấy ông ngủ thiếp đi thanh thản trên chiếc ghế bành – nhưng là giấc ngủ nghìn thu.

Con người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở châu Âu và châu Mĩ, đối với khoa học lịch sử. Rồi đây, người ta sẽ cảm thấy nỗi trống vắng do sự qua đời của bậc vĩ nhân ấy gây ra.

 (Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác)

Sự ra đi của Mác là mất mát to lớn đối với toàn nhân loại.

Những cống hiến to lớn của Các Mác đối với sự phát triển của nhân loại.

Bày tỏ sự tiếc thương và khẳng định sự bất tử của Các Mác.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

“Giống như Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ, Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người: cái sự thật đơn giản nhưng đã bị tầng tầng lớp lớp các tư tưởng phủ kín cho đến ngày nay, đó là con người trước hết cần phải có cái ăn uống, quần áo và chỗ ở, rồi sau đó mới có thể làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo,… /…/ đây chính là sự nghiệp mà ai xây dựng nên đều lấy làm tự hào, thậm chí dù cho người đó không làm gì thêm nữa.”

(Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác)

Sự ra đi của Mác là mất mát to lớn đối với toàn nhân loại.

Những cống hiến to lớn của Các Mác đối với sự phát triển của nhân loại.

Bày tỏ sự tiếc thương và khẳng định sự bất tử của Các Mác.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

“Đó chính là lí do vì sao Mác là một người bị căm ghét nhiều nhất và bị vu khống nhiều nhất trong thời đại ông. Các chính phủ - cả chuyên chế lẫn cộng hòa – đều trục xuất ông, bọn tư sản – cả bảo thủ lẫn dân chủ cực đoan – đều thi nhau vu khống và nguyền rủa ông. /…/ 

Tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi.”

(Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác)

Sự ra đi của Mác là mất mát to lớn đối với toàn nhân loại.

Những cống hiến to lớn của Các Mác đối với sự phát triển của nhân loại.

Bày tỏ sự tiếc thương và khẳng định sự bất tử các Các Mác.

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị nội dung của tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác:

Đánh giá cao cống hiến to lớn của Các Mác

Biểu lộ tình cảm tiếc thương của những người cộng sản trước sự ra đi của Mác.

Cả hai đáp án trên

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đáp án nào dưới đây không phải nghệ thuật của tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác?

So sánh tắng tiến

Lập luận chặt chẽ

Hình ảnh đối lập tương phản

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các Mác là nhà triết học của nước nào?

 • A.

  Đức

 • B.

  Pháp

 • C.

  Liên Xô

 • D.

  Anh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các Mác là nhà triết học và lí luận chính trị người Đức.

Câu 2 :

Các Mác là lãnh tụ của giai cấp nào?

 • A.

  Nông dân lao động

 • B.

  Công nhân

 • C.

  Tiểu tư sản

 • D.

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các Mác là lãnh tụ của giai cấp công nhân và nông dân lao động trên toàn thế giới.

Câu 3 :

Các Mác sáng tạo nên điều gì?

Chọn đáp án không phù hợp:

 • A.

  Chủ nghĩa duy vật biện chứng

 • B.

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử

 • C.

  Chủ nghĩa duy tâm

 • D.

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các Mác sáng tạo chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, xây dựng học thuyết kinh tế mác xít và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Câu 4 :

Văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là của tác giả nào?

 • A.

  Ăng-ghen

 • B.

  Lê-nin

 • C.

  Hồ Chí Minh

 • D.

  Cô-phi An-nan

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác – Ăng-ghen

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác đúng hay sai?

“Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Các Mác”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Các Mác.

Câu 6 :

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác được viết năm bao nhiêu?

 • A.

  1881

 • B.

  1882

 • C.

  1883

 • D.

  1884

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác được sáng tác vào 3/1883, sau khi Các Mác qua đời.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nhan đề văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác do ai đặt?

Tác giả Ăng-ghen

Người biên soạn

Đáp án

Người biên soạn

Lời giải chi tiết :

Nhan đề văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác do người biên soạn đặt.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Chiều ngày 14 tháng ba, vào lúc ba giờ kém 15 phút, nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã ngừng suy nghĩ. Để Mác ở lại một mình vẻn vẹn chỉ có hai phút, thế mà khi trở vào phòng, chúng tôi đã thấy ông ngủ thiếp đi thanh thản trên chiếc ghế bành – nhưng là giấc ngủ nghìn thu.

Con người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở châu Âu và châu Mĩ, đối với khoa học lịch sử. Rồi đây, người ta sẽ cảm thấy nỗi trống vắng do sự qua đời của bậc vĩ nhân ấy gây ra.

 (Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác)

Sự ra đi của Mác là mất mát to lớn đối với toàn nhân loại.

Những cống hiến to lớn của Các Mác đối với sự phát triển của nhân loại.

Bày tỏ sự tiếc thương và khẳng định sự bất tử của Các Mác.

Đáp án

Sự ra đi của Mác là mất mát to lớn đối với toàn nhân loại.

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Sự ra đi của Mác là mất mát to lớn đối với toàn nhân loại.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

“Giống như Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ, Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người: cái sự thật đơn giản nhưng đã bị tầng tầng lớp lớp các tư tưởng phủ kín cho đến ngày nay, đó là con người trước hết cần phải có cái ăn uống, quần áo và chỗ ở, rồi sau đó mới có thể làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo,… /…/ đây chính là sự nghiệp mà ai xây dựng nên đều lấy làm tự hào, thậm chí dù cho người đó không làm gì thêm nữa.”

(Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác)

Sự ra đi của Mác là mất mát to lớn đối với toàn nhân loại.

Những cống hiến to lớn của Các Mác đối với sự phát triển của nhân loại.

Bày tỏ sự tiếc thương và khẳng định sự bất tử của Các Mác.

Đáp án

Những cống hiến to lớn của Các Mác đối với sự phát triển của nhân loại.

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Những cống hiến to lớn của Các Mác đối với sự phát triển của nhân loại.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

“Đó chính là lí do vì sao Mác là một người bị căm ghét nhiều nhất và bị vu khống nhiều nhất trong thời đại ông. Các chính phủ - cả chuyên chế lẫn cộng hòa – đều trục xuất ông, bọn tư sản – cả bảo thủ lẫn dân chủ cực đoan – đều thi nhau vu khống và nguyền rủa ông. /…/ 

Tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi.”

(Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác)

Sự ra đi của Mác là mất mát to lớn đối với toàn nhân loại.

Những cống hiến to lớn của Các Mác đối với sự phát triển của nhân loại.

Bày tỏ sự tiếc thương và khẳng định sự bất tử các Các Mác.

Đáp án

Bày tỏ sự tiếc thương và khẳng định sự bất tử các Các Mác.

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Bày tỏ sự tiếc thương và khẳng định sự bất tử các Các Mác.

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị nội dung của tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác:

Đánh giá cao cống hiến to lớn của Các Mác

Biểu lộ tình cảm tiếc thương của những người cộng sản trước sự ra đi của Mác.

Cả hai đáp án trên

Đáp án

Cả hai đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

- Đánh giá cao cống hiến to lớn của Các Mác

- Biểu lộ tình cảm tiếc thương của những người cộng sản trước sự ra đi của Mác.

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đáp án nào dưới đây không phải nghệ thuật của tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác?

So sánh tắng tiến

Lập luận chặt chẽ

Hình ảnh đối lập tương phản

Đáp án

Hình ảnh đối lập tương phản

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, kết hợp với biện pháp so sánh tăng tiến.