Thì tương lai liên tiến được dùng như một thì liên tiến thường


Giống như các thì liên tiến khác, nó thường được dùng với một điểm thời gian, và diễn tả hành động bắt đầu trước thời điểm đó

Giống như các thì liên tiến khác, nó thường được dùng với một điểm thời gian, và diễn tả hành động bắt đầu trước thời điểm đó và có thể tiếp tục sau thời điểm đó. Ví dụ : Hãy tưởng tượng ra một lớp học vào thời điểm 9 : 30 sáng. Ta có thể nói :

Now they are sitting their classroom. They are listening to a tape. This time tomorrow they will be sitting in the cinema. They will be watching a film. On Saturday there is no class. So on Saturday they will not be sitting in the classroom. They will be doing other things. Bill will be playing tennis. Ann will be shopping. George will still be having breakfast.

(Bây giờ họ đang ngồi trong lớp học. Họ đang nghe băng cassette. Vào giờ này ngay mai họ sẽ đang ngồi trong rạp xim. Họ sẽ xem 1 phim. Không có lớp học vào ngày thứ Bảy. Vì thế, vào ngày thứ Bảy họ sẽ không ngồi trong lớp học. Họ sẽ làm các việc khác. Bill sẽ chơi tenít. Ann sẽ đi mua sắm. George vẫn sẽ ăn sáng.

Một thì liên tiến cũng có thể được dùng với một động từ ở thì đơn giản :

Peter has been invited to dinner with Ann and Tom. He was asked to come at eight but tells another friend that he intends to arrive they'll at seven. The friend tries to dissuade him "When you arrive they’ll still be cooking the meal!"

(Peter được mời đi ăn tối với Ann và Tom. Anh ta được mời đến lúc 8 giờ, nhưng họ nói với một người bạn khác rằng anh dự định đến lúc 7 giờ. Người bạn cố khuyên ngăn anh : "Khi cậu đến họ sẽ vẫn còn đang nấu bữa ăn !"

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm