Thì tương lai liên tiến


Thì này được cấu tạo bởi thì tương lai đơn của to be + hiện tại phân từ.

A. Hình thức.

Thì này được cấu tạo bởi thì tương lai đơn của to be + hiện tại phân từ. Ở ngôi thứ nhất, will thường được dùng hơn shall, ngoại trừ trong câu nghi vấn.

Khẳng định (Affirmative): I/we will/shall be working.

                                       (Tôi/chúng ta sẽ làm việc.)

                                        He/she/it/you/they will be working

                                        (Anh ta/cô/ta/ nó/anh/họ sẽ làm việc.)                       

Phủ định (Negative): I/we will/shall not be working

                                (Tôi/chúng ta sẽ không làm việc.)

                                 He/she/it/you/they will not be working

                                (Anh ta/cô/ta/ nó/anh/họ sẽ không làm việc.)

Nghi vấn (Interrogative): shall/will I/we be working ?

                                      (Tôi/chúng tôi sẽ làm việc chứ.)

— Các dạng tĩnh lược như đã đưa ra ở 207.

— Nghi vấn phủ đinh : Will he not/won't, he be working

(Negative interrogative ) (Anh ta không làm gì à ?)

B. Cách dùng.

Thì này có hai cách dùng :

— Dùng như một thì liên tiến thông thường.

— Diễn tả một tương lai không có ý định.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm