Sự thiếu bổn phận: các hình thức


Quyền hạn của người nói: Tương lai (need not);Hiện tại(need to)

 

Quyền hạn của người nói

Quyền bên ngoài tác dụng

 Tương lai

 need not

shan't/won't need to

(shan't/won't have to

Hiện tại

need to

don't/doesn't need to 

(don't/doesn't have to)

haven't/hasn't got to

Quá khứ

 

didn't need to

(xem 150B)

 

didn't have to

 

 

hadn't get to

Quảng cáo
decumar

Nhưng xem C ở trên trong cách dùng needn’t ở lối nói gián tiếp :

shan’t won't need to = shan't/won’t have to don’t/doesn't need to = don't/doesn't have to didn't need to = didn’t have to (nhưng didn't have to thường dùng hơn. Không có sự chính xác là need tương đương với haven’t/hasn’t gt to và hadn’t got to như đã thấy ở bảng trên.

loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm