Needn\'t + nguyên mẫu hoàn thành


Cấu trúc này được diễn đạt một hành động không cần thiết thay thế mà nó đã diễn ra

Cấu trúc này được diễn đạt một hành động không cần thiết thay thế mà nó đã diễn ra :

I needn't have written to him because he phoned me shortly afterwards.

(Lẽ ra tôi không phải viết thư cho nó bởi vì nó đã gọi điện cho tôi ngay sau đó.

You needn't have brought your umbrella for we ere going by car.

(Lẽ ra anh không cần phải mang dù vì chúng ta sẽ đi bằng xe hơi.)

He needn’t have left home at 6. 00, the train doesn’t start till 7. 30.

(Lẽ ra anh ta không cần phải rời khỏi nhà lúc sáu giờ, xe lửa không khởi hành trước bảy giờ ba mươi.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm