Các hình thức của Ought


Những câu hỏi hay những nhận xét dùng với ought có thể có câu trả bằng should và ngược trở lại

Ought là một động từ khiếm khuyết (modal verb) (xem 107B) Các hình thức giống nhau có thể được dùng cho hiện tại và tương lai và ở quá khứ khi trước nó là một động từ ở thì quá khứ hay sau nó là một nguyên mẫu hoàn thành :

I ought to writer to him today/tomorrow.

(Tôi phải viết thư cho hắn hôm nay/ngày mai).

I knew I ought to write to him. (Tôi biết rằng tôi nên viết thư cho hắn.)

She said I ought to write. (Cô ta nói tôi nên viết thư)

I know/knew that I ought to have written

(Tôi biết/đã biết rằng tôi nên viết thư)

Phủ định . ought not/oughtn't.

Nghi vấn : ought I ? v.v...

Nghi vấn phủ định : ought I not/oughtn’t I ? v.v...

Ought dùng với nguyên mẫu có to và để cho người học nhớ kỹ điều này đòi khi nó được xem như là ought to.

Những câu hỏi hay những nhận xét dùng với ought có thể có câu trả bằng should và ngược trở lại :

You ought to put in central heating. Yes, I suppose I should.      '

(Anh phải đặt ở lò sưởi chính. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm