Số bị chia - Số chia - Thương


Bài 1: Gọi tên các thành phần của phép chia..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bài 1 (trang 22 SGK Toán 2 tập 1)

Gọi tên các thành phần của phép chia.

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu và gọi tên các thành phần của phép chia tương tự như ví dụ mẫu.

Lời giải chi tiết:

*) Trong phép chia 10 : 2 = 5.

• 10 là số bị chia;

• 2 là số chia.

• 5 là thương; 10 : 2 là thương.

*) Trong phép chia 24 : 4 = 6.

• 24 là số bị chia;

• 4 là số chia.

• 6 là thương; 24 : 4 là thương.

Bài 2

Bài 2 (trang 22 SGK Toán 2 tập 1)

Viết phép chia.

Phương pháp giải:

Quan sát ta thấy mỗi cột trong bảng là các thành phần của phép chia, ta sẽ viết phép nhân theo công thức:

          Số bị chia : Số chia = Thương

Lời giải chi tiết:

• 18 : 2 = 9

Trong đó: 18 là số bị chia, 2 là số chia và 9 là thương.

• 24 : 6 = 4

Trong đó: 24 là số bị chia, 6 là số chia và 4 là thương.

Bài 3

Bài 3 (trang  SGK Toán 2 tập 1)

Trò chơi Kết bạn.

Mỗi lần chơi: 6 bạn, mỗi bạn lấy một bảng con đã được viết sẵn rồi kết bạn.

Ví dụ:

Phương pháp giải:

- Biết cách gọi tên các thành phần của phép chia.

- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.

Lời giải chi tiết:

Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài