SGK Toán lớp 2 - CTST Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

8 cộng với một số


Giải 8 cộng với một số trang 42 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 8 + 2 + 3; ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) 8 + 2 + 3              b) 8 + 2 + 6                  c) 8 + 2 + 4

Phương pháp giải:

Tính lần lượt các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13.

b) 8 + 2 + 6 = 10 + 6 = 16.

c) 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14.

Bài 2

Tính nhẩm.

8 + 3                   8 + 4                    8 + 5

8 + 7                   8 + 8                    8 + 6

Phương pháp giải:

Tách số hạng thứ hai (3; 4; 5; … ) thành tổng của 2 và 1 số.

Ta gộp cho đủ chục (lấy 8 cộng với 2 bằng 10) rồi cộng với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

• 8 + 3

3 = 2 + 1

8 + 2 = 10

10 + 1 = 11

Vậy: 8 + 3 = 11.

• 8 + 4

4 = 2 + 2

8 + 2 = 10

10 + 2 = 12

Vậy: 8 + 4 = 12.

• 8 + 5

5 = 2 + 3

8 + 2 = 10

10 + 3 = 13

Vậy: 8 + 5 = 13.

• 8 + 7

7 = 2 + 5

8 + 2 = 10

10 + 5 = 15

Vậy: 8 + 7 = 15.

• 8 + 8

8 = 2 + 6

8 + 2 = 10

10 + 6 = 16

Vậy: 8 + 8 = 16.

• 8 + 6

6 = 2 + 4

8 + 2 = 10

10 + 4 = 14

Vậy: 8 + 6 = 14.

Vậy ta có kết quả như sau:

8 + 3 = 11 8 + 4 = 12  8 + 5 = 13

8 + 7 =  15 8 + 8 = 16  8 + 6 = 14

Bài 3

Tính để tìm trứng cho gà

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính rồi nối trứng với từng con gà.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

9 + 8 = 17        8 + 4 = 12          8 + 8 = 16

9 + 6 = 15       9 + 4 = 13          8 + 6 = 14

Vậy ta có kết quả như sau:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

  Giải 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 44, 45 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tìm số thích hợp.

 • Bảng cộng

  Giải Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

 • Đường thẳng - Đường cong

  Giải Đường thẳng - Đường cong trang 50, 51 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Bạn kiến nào bò theo đường thẳng?

 • Đường gấp khúc

  Giải Đường gấp khúc trang 52, 53 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Xếp đường gấp khúc

 • Ba điểm thẳng hàng

  Giải Ba điểm thẳng hàng trang 54, 55 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đọc ba điểm thẳng hàng (theo mẫu)

 • Em làm được những gì (trang 56, 57, 58)

  Giải Em làm được những gì trang 56, 57, 58 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

 • Phép trừ có hiệu bằng 10

  Giải Phép trừ có hiệu bằng 10 trang 59 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Mỗi hình che số nào?

 • 11 trừ đi một số

  Giải 11 trừ đi một số trang 61 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính ...

 • 12 trừ đi một số

  Giải 12 trừ đi một số trang 63 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 12 - 2 - 1 ; ...

 • 13 trừ đi một số

  Giải 13 trừ đi một số trang 64 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 13 - 3 - 1 ; ...

 • 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

  Giải 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 66 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

 • Bảng trừ

  Giải Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Trò chơi với bảng trừ.

 • Em giải bài toán

  Giải Em giải bài toán trang 72 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Một trang trại có 74 con bò mẹ và 24 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

 • Bài toán nhiều hơn

  Giải Bài toán nhiều hơn trang 73 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Ngăn trên có 9 quyển sách ...

 • Bài toán ít hơn

  Giải Bài toán ít hơn trang 74 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Lớp 2A có 35 học sinh ...

 • Đựng nhiều nước, đựng ít nước

  Giải Đựng nhiều nước, đựng ít nước trang 75 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Có hai chai đầy nước ...

 • Lít

  Giải Lít trang 76 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Dùng các chai nước, hộp sữa để làm quen với 1 l, nhiều hơn 1 l, ít hơn 1 l.

 • Em làm được những gì (trang 77, 78, 79, 80)

  Giải Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Quan sát các số sau ...

 • 9 cộng với một số

  Giải 9 cộng với một số trang 40 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 9 + 1 + 6; ...

 • Phép cộng có tổng bằng 10

  Giải Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Thêm mấy để được 10?