SGK Toán lớp 2 - CTST Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

7 cộng với một số, 6 cộng với một số


Giải 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 44, 45 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tìm số thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Số?

a) 7 + 4 = 7 + .?. + 1

   7 + 7 = 7 + .?. + 4

b) 6 + 5 = 6 + .?. + 1

   6 + 6 = 6 + .?. + 2

Phương pháp giải:

7 + 4 = 7 + .?. + 1.

Ta thấy 4 = .?. + 1, do đó số cần điền vào .?. là 4 – 1 = 3.

Tính nhẩm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 7 + 4 = 7 + 3 + 1

   7 + 7 = 7 + 3 + 4

b) 6 + 5 = 6 + 4 + 1

   6 + 6 = 6 + 4 + 2

Bài 2

Tính nhẩm.

7 + 4                  7 + 5                    6 + 6

7 + 6                  6 + 5                    7 + 7

Phương pháp giải:

- Với phép tính dạng 7 cộng với một số:

Tách số hạng thứ hai (4; 5; 6; … ) thành tổng của 3 và một số.

Ta gộp cho đủ chục (lấy 7 cộng với 3 bằng 10) rồi cộng với số còn lại.

- Với phép tính dạng 6 cộng với một số:

Tách số hạng thứ hai (5; 6; … ) thành tổng của 4 và một số.

Ta gộp cho đủ chục (lấy 6 cộng với 4 bằng 10) rồi cộng với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

• 7 + 4

4 = 3 + 1

7 + 3 = 10

10 + 4 = 1

Vậy: 7 + 4 = 11.

• 7 + 5

5 = 3 + 2

7 + 3 = 10

10 + 2 = 12

Vậy: 7 + 5 = 12.

• 7 + 6

6 = 3 + 3

7 + 3 = 10

10 + 3 = 13

Vậy: 7 + 6 = 13.

• 7 + 7

7 = 3 + 4

7 + 3 = 10

10 + 4 = 14

Vậy: 7 + 7 = 14.

• 6 + 5

5 = 4 + 1

6 + 4 = 10

10 +1  = 11

Vậy: 6 + 5 = 11.

• 6 + 6

6 = 4 + 2

6 + 4 = 10

10 + 2 = 12

Vậy: 6 + 6 = 12.

Vậy ta có kết quả như sau: 

7 + 4 = 11                      7 + 5 = 12                     6 + 6 = 12

7 + 6 = 13                      6 + 5 = 11                     7 + 7 = 14

Bài 3

 Tính để tìm mèo cho mèo mẹ.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các phép tính, từ đó ta tìm được mèo con cho mèo mẹ.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

9 + 6 = 15       6 + 5 = 11         8 + 6 = 14

6 + 6 = 12       7 + 6 = 13        8 + 8 = 16

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 4

 Viết phép tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

a) - Quan sát hình vẽ để tìm số chấm tròn màu xanh và chấm tròn màu đỏ.

- Viết phép tính để tìm tổng số chấm tròn màu xanh và màu đỏ.

b) - Quan sát hình vẽ để tìm số chấm tròn màu cam và chấm tròn màu tím.

- Viết phép tính để tìm tổng số chấm tròn màu cam và màu tím.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Tính nhẩm

4 + 9              3 + 8                  8 + 9

7 + 8              5 + 7                  6 + 7

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính theo các cách đã học.

Lời giải chi tiết:

4 + 9 = 13          3 + 8 = 11         8 + 9 = 17

7 + 8 = 15          5 + 7 = 12         6 + 7 = 13

Bài 6

 Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

5 + 7  .?.  7 + 5                 5 + 8 .?.  8 + 3

9 + 2  .?.  3 + 9                 6 + 8  .?.  8 + 6

Phương pháp giải:

- Tính giá trị hai vế  rồi so sánh kết quả với nhau.

- Cách so sánh các số có hai chữ số:

• Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

• Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

\(\underbrace {5\, + 7}_{12}\;\;\,\, = \,\,\,\,\;\underbrace {7 + 5}_{12}\)

\( \underbrace {5 + 8}_{13}\;\;\;\, > \;\;\;\underbrace {8 + 3}_{11}\)

\(\underbrace {9 + 2}_{11}\;\;\; < \;\;\,\,\underbrace {3 + 9}_{12}\)

\(\underbrace {6 + 8}_{14}\;\;\; = \,\,\,\;\underbrace {8 + 6}_{14}\) 

Bài 7

Hai đĩa nào có tổng số quả chuối là 12?

Phương pháp giải:

- Đếm số quả chuối có trong mỗi đĩa.

- Tìm các phép cộng có tổng bằng 12, từ đó tìm được hai đĩa nào có tổng số quả chuối là 10.

Lời giải chi tiết:

Đếm số quả chuối có trong mỗi đĩa ta có kết quả:

Đĩa A: 8 quả;  Đĩa B: 6 quả;  Đĩa C: 7 quả;

Đĩa D: 5 quả;  Đĩa E: 6 quả;  Đĩa G: 4 quả.

Mà:   8 + 4 = 12;   6 + 6 = 12;   7 + 5 = 12.

Vậy:  Đĩa A và đĩa G có tổng số quả chuối là 12.

Đĩa B và đĩa E có tổng số quả chuối là 12.

Đĩa C và đĩa D có tổng số quả chuối là 12.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bảng cộng

  Giải Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

 • Đường thẳng - Đường cong

  Giải Đường thẳng - Đường cong trang 50, 51 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Bạn kiến nào bò theo đường thẳng?

 • Đường gấp khúc

  Giải Đường gấp khúc trang 52, 53 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Xếp đường gấp khúc

 • Ba điểm thẳng hàng

  Giải Ba điểm thẳng hàng trang 54, 55 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Đọc ba điểm thẳng hàng (theo mẫu)

 • Em làm được những gì (trang 56, 57, 58)

  Giải Em làm được những gì trang 56, 57, 58 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính nhẩm

 • Phép trừ có hiệu bằng 10

  Giải Phép trừ có hiệu bằng 10 trang 59 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Mỗi hình che số nào?

 • 11 trừ đi một số

  Giải 11 trừ đi một số trang 61 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính ...

 • 12 trừ đi một số

  Giải 12 trừ đi một số trang 63 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 12 - 2 - 1 ; ...

 • 13 trừ đi một số

  Giải 13 trừ đi một số trang 64 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 13 - 3 - 1 ; ...

 • 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

  Giải 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 66 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

 • Bảng trừ

  Giải Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Trò chơi với bảng trừ.

 • Em giải bài toán

  Giải Em giải bài toán trang 72 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Một trang trại có 74 con bò mẹ và 24 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

 • Bài toán nhiều hơn

  Giải Bài toán nhiều hơn trang 73 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Ngăn trên có 9 quyển sách ...

 • Bài toán ít hơn

  Giải Bài toán ít hơn trang 74 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Lớp 2A có 35 học sinh ...

 • Đựng nhiều nước, đựng ít nước

  Giải Đựng nhiều nước, đựng ít nước trang 75 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Có hai chai đầy nước ...

 • Lít

  Giải Lít trang 76 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Dùng các chai nước, hộp sữa để làm quen với 1 l, nhiều hơn 1 l, ít hơn 1 l.

 • Em làm được những gì (trang 77, 78, 79, 80)

  Giải Em làm được những gì trang 77, 78, 79, 80 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Quan sát các số sau ...

 • 8 cộng với một số

  Giải 8 cộng với một số trang 42 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 8 + 2 + 3; ...

 • 9 cộng với một số

  Giải 9 cộng với một số trang 40 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Tính: a) 9 + 1 + 6; ...

 • Phép cộng có tổng bằng 10

  Giải Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Thêm mấy để được 10?